Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου " Απόκτηση Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018"

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου Νομοθεσία / Νομολογία

Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε έγκριση  Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο και τίτλο" Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018" , με προϋπολογισμό δαπάνης για το 2018, ποσού δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ( 15.000.000), από τους πόρους του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α' βαθμού για την απόκτηση αμιγώς κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια , οι οποίες έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγουσα χαρακτήρα. Για την απόκτηση των κοινόχρηστων χώρων το Πράσινο Ταμείο μπορεί είτε να εξασφαλίσει και να καταβάλει την αποζημίωση για τη συντέλεςη της επιβληθείσας  απαλλοτρίωσης, είτε να δεσμεύςει το απαραίτητο χρηματικό ποσό για την επανεπιβολή αρθείςας απαλλοτρίωσης και για την εκκίνηση διαδικασίας επιβολής απαλλοτρίωσης.

Δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Ο.Τ.Α. Α' βαθμού όλης της χώρας..

Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προγράμματος καθορίζονται με αποφάσεις   του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου, όπως συγκεκριμένα προσδιορίζει η εγκριτική του προγράμματος ΚΥΑ 6796/20-12-2018 Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ( ΦΕΚ 5802/ ΤΒ' /21-12-2018).