Γενικές Συνελεύσεις

Η Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.) είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Μέσω αυτού εκδηλώνεται η θέληση των μελών.

Η ΓΣ συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά το χρόνο και έκτακτα, όταν το ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.

Η πρώτη ΓΣ, μετά την έγκριση της συστατικής πράξης του Συλλόγου συγκαλείται από το προσωρινό ΔΣ του Συλλόγου.

Η πρώτη ΓΣ , η οποία ήταν εκλογική συγκλήθηκε με την αρίθμ. 01/2017 απόφαση του προσωρινού ΔΣ στις 20/10/2017 και είχε θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου( ΔΣ)
  • Την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπή.σ( ΕΕ)

 Το έτος 2018 η ΓΣ συγκλήθηκε στις 22/03/2018 και συζήτησε τα παρακάτω θέματα:

  • Απολογισμός δράσης του ΔΣ
  • Οικονομικός Απολογισμός διαχειριστικής περιόδου 12/06/2017- 31/12/2017
  • Έγκριση δαπανών και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη
  • Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018
  • Διάφορα θέματα, Ενημερώσεις, Ανακοινώσεις