Διοικητικό συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΔΣ)

Ο Σύλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι 3ετής.

Το προσωρινό ΔΣ που ορίσθηκε από το καταστατικό του Συλλόγου το 2017 συνεδρίασε μία φορά , προκειμένου να συγκαλέσει την πρώτη ΓΣ της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης.

IMG_20171020_125846.jpg
(το προσωρινό ΔΣ με την δικηγόρο Εμμανουέλα Μπίμπα)

Το ΔΣ που εξέλεξε η ΓΣ της 20ης Οκτωβρίου 2017 συνεδρίασε το 2017 σε τρεις τακτικές συνεδριάσεις και μία έκτακτη και έλαβε συνολικά δέκα έξι ( 16) αποφάσεις. Το 2018 το ΔΣ συνεδρίασε , μέχρι  και τον Αύγουστο, σε επτά (7) τακτικές συνεδριάσεις και δύο(2) έκτακτες και έλαβε συνολικά σαράντα μία (41) αποφάσεις.

Με την αρίθμ. 157/2017 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου εγκρίθηκε το καταστατικό του Συλλόγου Ένωση Δημάρχων Κρήτης( ΕΝ. ΔΗ. Κ.).

Με τη διάταξη αυτή ορίσθηκε το παρακάτω προσωρινό διοικητικό συμβούλιο:

• Ζαχαρίας Δοξαστάκης , Πρόεδρος, Τ. Δήμαρχος Χερσονήσου

• Κυριάκος Βιρβιδάκης , Αντιπρόεδρος, Π. Δήμαρχος Χανίων

• Γεώργιος Μηλιαράς, Γενικός Γραμματέας, Τ. Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου

• Ευτύχιος Δασκαλάκης, Μέλος, Π. Δήμαρχος Καντάνου

• Εμμανουήλ Τζανιδάκης, Μέλος, Π. Δήμαρχος Γεροποτάμου

Η θητεία του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου έληξε στις 20 Οκτωβρίου 2017.

Η πρώτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, στις 20 Οκτωβρίου 2017, εξέλεξε το νέο οριστικό ΔΣ, με τριετή θητεία.

Με την αρίθμ. 2/2017 απόφαση του ΔΣ , αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως παρακάτω:

• Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Πρόεδρος , Τ. Δήμαρχος Χερσονήσου

• Κυριάκος Βιρβιδάκης, Α Αντιπρόεδρος, Π. Δήμαρχος Χανίων

• Γεώργιος Δερμιτζάκης, Β´ Αντιπρόεδρος, Π . Δήμαρχος Παλαιοχώρας

• Γεώργιος Μηλιαράς, Γενικός  Γραμματέας, Τ. Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου

• Γεώργιος Μαρκογιαννάκης, Ταμίας, Π. Δήμαρχος Γαζίου

• Ευτύχιος Δασκαλάκης, Έφορας δημοσίων σχέσεων και ΜΜΕ, Π. Δήμαρχος Καντάνου

• Παύλος Μπαριτάκης, Μέλος( εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Κρήτης),Δήμαρχος Βιάννου

• Εμμανουήλ Λαδωμένος, Με,όσο, Π. Δήμαρχος Θραψανού

• Ιωάννης Χατζάκης, Μέλος, Π. Δήμαρχος Κόφινα

IMG_20171020_125758.jpg
(τα μέλη του ΔΣ και της ελεγκτικής επιτροπής)


ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ( ΕΕ)

Η Ελεκτική Επιτροπή , κατά το άρθρο 22 του εγκεκριμένου καταστατικού του Συλλόγου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία(3) τακτικά μέλη.

Η ΓΣ της 20ης Οκτωβρίου 2017 εξέλεξε τα μέλη της ΕΕ.

Με την αριθμ. 01/2017 απόφαση της ΕΕ αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα:

• Δημοσθένης Μπλαβάκης, Πρόεδρος, Π. Δήμαρχος Γουβών

• Σπυρίδων Δαράκης, Μέλος,, Π. Δήμαρχος Μηθύμνης

• Γεώργιος Χατζάκης, Μέλος, Π. Δήμαρχος Μακρύ Γιαλού

Η θητεία της ΕΕ είναι τριετής και ξεκινά από τις 20 Οκτωβρίου 2017