Σύσταση και συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύσταση και συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Νομοθεσία / Νομολογία

Με την αρίθμ. 58567/22.10.2018(ΦΕΚ 4801/26.10 2018, τεύχος Β´) απόφαση

Με την αρίθμ. 58567/26.10.2018 απόφαση του Υπουργού των εσωτερικών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4801/ΤΒ´/2018, συστάθηκε η Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 212 του Ν 4555/2018( ΦΕΚ 133/ΤΒ´/19.07 2018) " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ".

Η επιτροπή διατυπώνει γνώμη για κάθε σχέδιο νόμου που αποστέλλεται σε αυτή και το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με την απονομή αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή με τον ανακαθορισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης. Επίσης διατυπώνει γνώμη για κάθε τροπολογία , η οποία αποστέλλεται σε αυτή και περιλαμβάνει αντίστοιχες διατάξεις, καθώς και για κάθε κανονιστική πράξη αντίστοιχου περιεχομένου που προωθεί η διοίκηση , εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από τον αρμόδιο Υπουργό.

Η επιτροπή μπορεί και αυτεπαγγέλτως να διατυπώνει γνώμη , σε περιπτώσεις όπου σχέδια νόμων , τροπολογίες ή κανονιστικές αποφάσεις της Διοίκησης δεν έχουν τεθεί υπόψη της, σύμφωνα με την ΠΑΡ. 3 του άρθρου 212 του Ν 4555/2018.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση , τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Ν 2690/1999 ( Α'45) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

Η εν λόγω απόφαση ισχύει από τις 26/10/2018.