Πληροφοριακό σύστημα " Ηλεκτρονική Πολεοδομία"

Πληροφοριακό σύστημα Νομοθεσία / Νομολογία

Με την απόφαση του Υπουργού Πετιβάλοντος

Εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  αρίθμ. ΥΠΕΝΔΕΣΕΔΠ/73705/670/22-10-2018 ( ΦΕΚ5045/ΤΒ'/13-12-2018) με την οποία καθορίζεται η λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος" Ηλεκτρονική Πολεοδομία".

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία , τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας( ΥΠ.ΕΝ.) υπό τον τίτλο " Ηλεκτρονική Πολεοδομία", το οποίο αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει τα δημόσια  Γεω χωρικά δεδομένα που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού ( πολεοδομικού σχεδιασμού) και της εφαρμογής του και έχουν θεσμική και κανονιστική ισχύ γενικά, ειδικά ή τοπικά στην ελληνική επικράτεια.