Μηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας Ιανουάριος 2018

Μηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας Ιανουάριος 2018 Νομοθεσία / Νομολογία

Ι.   Ν Ο Μ Ο Ι

Ν 4504/17 ( ΦΕΚ 184/29.11.2017, τεύχος Α')

" Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοία , θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις".

•Άρθρο 90 

Βεβαίωση και είσπραξη των υπέρ των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και υπέρ των Δήμων προβλεπομένων τελών.

• Άρθρο 91

Αντικατάσταση των ΠΑΡ. 4 και 5 του άρθρου. 18 του Ν. 2971/2001. Προϋποθέσεις εκτέλεσης επισκευών-επεμβάσεων τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης σε υφιστάμενους λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις σε περιοχές δικαιοδοσίας Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.

• Άρθρο 93

Έργα εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα επί εκτάσεων των οποίων η χρήση έχει αποδοθεί με νόμο ή με Σύμβαςη Παραχώρησης σε ΟΤΑ, αδειοδοτούνται και  υλοποιούνται από την κατά περίπτωση  αρμόδια διεύθυνση του οικείου δήμου ή της Περιφέρειας.

• Άρθρο134

Διορισμοί προσωπικού σε ΟΤΑ α' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών.

• Άρθρο 135

Άρση αξιόποινου πράξεων και παύση ποινικών και πειθαρχικών διώξεων για καταβολή οποδοχών δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων.

Ν 4508/17 ( ΦΕΚ 200/22·12·2017 ,τεύχος Α')

" Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων- Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων- Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις."

Άρθρο 30

Παράταση συμβάσεων εργασίας και αποςπάςεων μέχρι 31.12.2018 για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.  

Άρθρο39

Αναστολή του ειδικού τέλους ταφής των αποβλήτων μέχρι 31·12·2018.

Άρθρο 43

Παράταση της προθεσμίαας συγχώνευσης των ΦΟΔΣΑ στους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ μέχρι 30.6.2018.

Άρθρο 44

Διοικητική υποστήριξη των ΟΤΑ ( παρατείνεται μέχρι 1.1.2019).

Άρθρο 47

 Ηλεκτρονικές διοικητικές πράξεις και ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα( παρατείνεται η έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ το αργότερο μέχρι 31.12.2018).

Άρθρο 59

 Τροποποίηση του καταστατικού αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

( άρθρο 267 Ν 3463/2006, ΦΕΚ Α' 114).

Ν 4509/17( ΦΕΚ 201/22.12.2017 τεύχος Α')

" Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής διαταραχής και άλλες διατάξεις".

Άρθρο 46

Καθορισμός αντικειμενικών τιμών ζωνών ακινήτων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους( στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή συμμετέχει και ένας μηχανικός της Υπηρεσίας Δόμησης του δήμου).

Άρθρο 56

Χρηματοδοτήσεις έργων ΟΤΑ με κοινωνικό αντίκτυπο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων( ΤΠΔ).

Άρθρο 69

Επενδυτικά δάνεια ΟΤΑ , ΔΕΥΑ και Συνδέσμων ΟΤΑ για προμήθειες και έργα ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.

Άρθρο 70

Επενδυτικά δάνεια ΟΤΑ για την εκπόνηση Τοπικών Χωρικών Σχεδίων( ΤΧΣ).

Άρθρο 71

Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων.

Ν 4512/2018( ΦΕΚ 5/17.01.2018, τεύχος Α')

" Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις."

Άρθρα 42-62, 65 και 68( Λατομεία - Λατομικά Ορυκτά).

Άρθρα 112-117 ( Οργάνωση και λειτουργία εμπορικών εκθέσεων).

Άρθρο 121 Υπαίθριο Εμπόριο.

Άρθρο 257 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων( Πλέον γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη και όχι του Δημάρχου).

Άρθρα 119 , 241-242 θέματα προσωπικού

Άρθρο 352 Χορήγηση προκαταβολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των οφειλών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων μειώνονται κατά το ποσό της έκπτωσης που επιτυγχάνει η Κεντρική Διοίκηση λόγω της χορήγησης των προκαταβολών.

Άρθρο 372 Επιβολή τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων καζίνο υπέρ των Δήμων.

Άρθρο 348 Θέματα ΔΕΥΑ

Άρθρα 220-238 Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών.

Άρθρο 120 Τροποποίηση του Ν 4412/16.

Άρθρο 217 Σύςταςη Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων ( Κ. Η. Σ. ΠΑ. Τ. Ε.).

Άρθρο 218 Σύσταση Σώματος Ειδικών Επιμετρητών δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Άρθρο 379 Χρήση προσωπικού ΕΛ. ΣΤΑΤ.για λογαριασμό των ΟΤΑ.

Άρθρο 396 Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Ψηφισθέν Νομοσχέδιο 17.01.2018( hellenicparliament.gr)

" Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις".

Άρθρα 1-12 Ενεργειακές Κοινότητες

Άρθρο 13 Τροποποίηση του άρθρου 209 του Ν 3463/2006( Α'114). Μετά τη λέξη " αποχέτευση" προστίθενται τα εξής:",την τηλεθέρμανση".

Άρθρο 16 Χρήση εμπορικών εκθέσεων- εκθεσιακών κέντρων σε περιοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέφχου( Ζ. Ο. Ε.).

ΙΙ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 25/20.12.2017( ΦΕΚ199/21.12.2017, τεύχος Α')

Παράταση της ισχύος της 33/2006 ΠΥΣ " Αναδτολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα".

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

•ΚΥΑ αρίθμ. 2/85835/24.11.2017( ΦΕΚ 4115/24.11.2017, τεύχος Β').

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017.

• ΚΥΑ 1249/01.12.2017( ΦΕΚ4235/4.12.17, τεύχος Β')

Δημοσίευση περιεχομένου και στοιχείων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης( ΔΠΚ).

• ΚΥΑ 41594/05.12.2017( ΦΕΚ 4422/15.12.2017, τεύχος Β')

Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και νομικά πρόσωπα.

• ΚΥΑ 41087/29.11.2017( ΦΕΚ 4249/05.12.2017, τεύχος Β')

Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

• ΚΥΑ 41951/21.12.2017( ΦΕΚ 4610/28.12.2017, τεύχος Β')

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών χρηματοδότησης ειδικού λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων( ΤΠΔ).

ΙV. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΥΑ 2056/140051/29.12.2017( ΦΕΚ4591/27.12.2017, τεύχος Β')

Τροποποίηση της διαδικασίας μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών.

ΥΑ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04.12.2017(ΦΕΚ4841/ΤΒ'/29.12.2017) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ελργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών( Μη. Μ. Ε. Δ.) της ΠΑΡ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν 4412/2016.

• ΥΑ 3113.10-9/92014/2017 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής( ΦΕΚ 4839/ΤΒ'/29.12.2017)

" Τροποποίηση της υπ´ αρίθμ.8312.5/11/2007/18.6.2007(Β-1080)απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας- Τροποποίηση της Ζώνης Λιμένος του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.."

V. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

• Εγκ. 33/Οικ.39456/17.11.2017 ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού του Ν 4483/2017

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

. Εγκ. ΥΠΕΝ/ 3116/19.01.2018 Γραφείο Γενικής Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

( Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, κατά το άρθρο 40 του Ν 4495/2017, δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του μηχανικού και η καταβολή εισφοράς 1% υπέρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.)

VΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

• Αρίθμ. 5/21.07.2017 απόφαση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης( ΦΕΚ 4111/24.11.2017,τεύχος Β')

Σύστασης Εκκλησιαστικού Ιδρύματος με την επωνυμία " Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ και έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας.

• Ε. Α. Α. ΔΗ.ΣΥ. 126/2017/29.11.2017( ΦΕΚ 4534/21.12.2017, τεύχος Β')

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας σύναψης ηλεκτρονικών συμβάσεων.

• Απόφαση 3312/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ( ΣΤΕ)

Ακύρωση της ΚΥΑ 1069/19.10.2017 " Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης( ΔΠΚ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων( ΔΟΣ)

VΙΙ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου οικονομικού έτους 2013( ΦΕΚ 1327/20.04.2017, τεύχος Β')

Ετήσια Έκθεση Ελεγκτικού Συνεδρίου οικονομικού έτους 2014( ΦΕΚ4294/11.12.2017, τεύχος Β')

VΙΙΙ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αρίθμ. 142/2015 Γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του ΝΣΚ

Αποσβαστική προθεσμία βεβαίωσης εσόδων δήμου