Μηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας Φεβρουάριος 2018

Μηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας Φεβρουάριος 2018 Νομοθεσία / Νομολογία

Ι. ΝΟΜΟΙ

• Ν 4514/2018( ΦΕΚ 14/ΤΑ/30.01.2018)

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

1.άρθρο 114 . Χορήγηςη ρύθμιςης βεβαιωμένων οφειλών, για την πέραν των νομίμων προθεςμιών τμηματική καταβολή τους και πριν καταςτούν ληξιπρόθεςμες.

2.άρθρο 116. Παράταση του χρόνου ισχύος της σειράς εξόφλησης χρηματικών ποσών έναντι συγκεκριμένης οφειλής( ισχύει από 01.01.2020).Βάση υπολογισμού τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

3.άρθρο 125. Παραχώρηση τμημάτων πρώην στρατοπέδου στο Δήμο Καλαμαριάς.

• Ν 4517/2018( ΦΕΚ 22/ΤΑ/08.02.2018)

Σχετικά με την προθεσμία συμπλήρωσης πεδίων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου για καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Άρθρο έβδομο( επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας).

• Ν 4519/2018( ΦΕΚ 25/ΤΑ/20.02.2018)

Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και άλλες διατάξεις

1.άρθρο24. Δασικοί Χάρτες.

2.άρθρο15. Έργα ύδρευσης σε περιοχές Natura.

3. άρθρο 17. Εγκατάσταση ορειβατικών καταφυγίων σε δάση.

• Ν 4520/2018( ΦΕΚ 30/ΤΑ/20.02.2018)

Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης( ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.

1.Άρθρο 48. Λειτουργική διασύνδεση του ΟΠΕΚΑ με τα Κέντρα Κοινότητας.

2. Άρθρο 51. Υλοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης Δήμων για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακός φροντίδας.

3. Άρθρο 57. Χρηματοδότηση ΟΤΑ και νομικών προσώπων για την κάλυψη δαπανών οργάνωσης,λειτουργίας και συντήρησης κατασκηνώσεων.

4. Άρθρο 58. Εξόφληση οφειλών των Δήμων από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος ΑΚΣΙΑ.

Ν 4521/2018( ΦΕΚ 38/ ΤΑ/ 2018)

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις.

1. Άρθρο 33. Υποχρεωτική φοίτηση νηπίων.

2.Άρθρο 35. Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.

3. Άρθρο 36. Παράταση προθεσμίας επέκτασης χωρικής αρμοδιότητας ΔΕΥΑ ( μέχρι 31/12/2018).

4. Άρθρο37. Τοποθέτηση προϊσταμένων Δημοτικής Αστυνομίας.

5. Άρθρο 38. Παράταση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

6. Άρθρο 1. Απαλλαγή Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από τέλη υπέρ ΟΤΑ.

Ν 4523/2018( ΦΕΚ 41/ΤΑ/2018)

Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις.

ΙΙ. ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ( ΚΥΑ)

1• ΔΙΠΑΑΔ/ΦΕΠ.1/637/Οικ.2613/18( ΦΕΚ79/ΤΒ/22.01.2018).

Εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν 2190/1994( Α28).

2• 1557/18.01.2018( ΦΕΚ118/ΤΒ/23.01.2018)

Μείωση ποσού χρηματοδότησης του Λογαριασμού Εξυγίανσης ΟΤΑ( μειώνεται από 4% σε 1% επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων- ΚΑΠ- που αποδίδονται στους ΟΤΑ προς κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους).

3• Ζ/480/29.01.2018( ΦΕΚ219/ΤΒ/30.01.2018)

Εξειδίκευση άρθρου 21 Ν 2190/1994( Α28).

4• ΡΟ 64/7-2-18 ( ΦΕΚ 412/ΤΒ/12.02.2018)

Προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων.

ΙΙΙ• ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1•ΥΑ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/17( ΦΕΚ484/ΤΒ/17) Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου μελών Επιτροπών διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών( Μη ΜΕΔ) της ΠΑΡ. 8(η) του άρθρου 221 του Ν 4412/16.

2• ΥΑ Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Δ13/0/1372/29.12,2017( ΦΕΚ85/ΤΒ/23.01.18)

Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήςη Ανα λάμποντας φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάςεις πεζών.

3• ΥΑ 1940/19.01.2018 ΥΠ. ΕΣ.( ΦΕΚ 310/ΤΒ/02.02.2018)

Τροποποίηση της 8840/2011( Β318) ΥΑ περί λειτουργίας των σχολικών επιτροπών.

4• ΥΑ 4748/20.02.2018( ΦΕΚ612/ΤΒ/20.2.2018)

Πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

5• ΥΑ ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/7408/1228/2018( ΦΕΚ 474/ΤΒ/14.02.2018)

Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος.

6• ΥΑ ΥΠ. Ζ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΔΠ Β/ 0003982/ΕΞ 2018/07.03.2018

Προσαρμογή της διαδικασίας παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας κλπ στο νέο Οργανισμό ΥΠ. Οικονομικών( ΠΔ 142/2017).

7• ΥΑ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΟΠ/0000501/ΕΞ2018/ ΧΠ 464/2018( ΦΕΚ 687/ΤΒ/28.02.2018)

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών  στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.

8• ΥΑ Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Φ 14/22511/Δ1/18( ΦΕΚ 688/ΤΒ/28.02.2018)

Ίδρυση Δικτύου Σχολικών  Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων.

9• ΥΑ Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 5293/2018( ΦΕΚ816/ΤΒ/08.03.2018)

Τροποποίηση της αρίθμ. 1940/2018 ( Β310) ΥΑ , τροποποίηση της αρίθμ. 8840/2011 ΥΑ « Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων» 

ΙV. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ελ. Συν. Κλιμ. Ε Πράξη 420/2017( ανακλήθηκε με την Ελ. Συν.Τμ. 6 απόφ.2345/17)

Σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης( χωρίς προκήρυξη).

Ελ. Συν. Κλιμ.7 Πράξη 296/2017

Απ´ ευθείας ανάθεση έργου.

Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ.7 Πράξη 190/2017

Αποζημίωση ιδιοκτητών ρυμοτομούμενων οικοπέδων.

Ελ. Συν. Κλιμ. Ε’ Πράξη 1/2018

Νομιμότητα Προγραμματικής Σύμβασης.

V. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ- ΕΓΓΡΑΦΑ

1• ΑΠ 949/2018/25.01.2018 Υπουργείου Ψηφιακής  Πολιτικής

Πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής και δαπανών έτους 2018.

2• ΥΠ. Υγείας ΓΠ / Δ2β/ Οικ.8809/2018

Απαγόρευση καπνίσματος- Εφαρμογή Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας.

Εγκ. 6/1147/2018 ΥΠΕΣ 

Παραίτηση μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου.

3• Εγκ. 8/1674/2018 ΥΠΕΣ

Συμμετοχή προέδρου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου τοπικής κοινότητας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4• Εγκ. ΔΙΣΣΚ / Φ.1/5/Οικ.8882/2018 Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Κατάρτιση της στοχοθεσίας για το έτος 2018 από  τους ΟΤΑ( άρθρο 22 Ν.4369/2016).

VΙ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ( ΝΣΚ)

1• Γνμ ΝΣΚ 270/2017

Άσκηση διοικητικής προσφυγής από τους δημοτικούς συμβούλους.

      2• Γνμ ΝΣΚ 4/2018

      Εφαρμογή διατάξεων διοικητικής εκτέλεςης για την είςπραξη εςόδων των ΔΕΥΑ.

      3•Γνμ ΝΣΚ 14/2018

      Υπαίθρια διαφήμιση.

      4• Γνμ ΝΣΚ 18/2018

      Κοινωφελούς χαρακτήρα δημοτική επιχείρηση.

      5. Γνμ ΝΣΚ 27/2018

      Πειθαρχικά όργανα.

                                       Ο Συντάξας

                   Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

                   Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης