Απαλλαγή από τον ΕΝ. Φ.Ι.Α. ακινήτων σε πυρόπληκτες περιοχές

Απαλλαγή από τον ΕΝ. Φ.Ι.Α. ακινήτων σε πυρόπληκτες περιοχές Νομοθεσία / Νομολογία

Με το άρθρο 53 ΠΑΡ. 1 του Ν/Σ " Θέματα υδατοδρομίων, αστικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις"

Με το άρθρο 53,ΠΑΡ.1 του Ν/Σ " θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις" , που ψηφίστηκε στην Ολομέλεια  της Βουλής στις 03/10/2018 η ΠΑΡ.7 του άρθρου 3 του νόμου 4223/2013(Α'287) αντικαθίσταται, ως εξής:

"7. Ειδικά για το έτος 2018 απαλλάσσονται  τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές  της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εκδόθηκε μέχρι  τις 27 Σεπτεμβρίου 2018 και κατά τον κρίσιμο χρόνο, η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για το έτος αυτό."