Προβολή των θέσεων και των δραστηριοτήτων των συνδυασμών και των υποψηφίων , μέσω των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Προβολή των θέσεων και των δραστηριοτήτων των συνδυασμών και των υποψηφίων , μέσω των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Κλεισθένης I

Τον επόμενο Μάιο του 2019

 Προβολή των θέσεων και των δραστηριοτήτων των συνδυασμών και υποψηφίων , μέσω των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών

                      Ζαχαρία Εμμ. Δοξαστάκη*

   Το μήνα Μάιο του 2019 θα διενεργηθούν εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, της επόμενης δημοτικής περιόδου, η οποία θα έχει διάρκεια  από 1/9/2019 μέχρι 31/12/2023. Ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα του δημάρχου, του περιφερειάρχη, των δημοτικών συμβούλων και περιφερειακών συμβούλων, των συμβούλων κοινοτήτων και των προέδρων κοινοτήτων, θα διεξαχθεί την Κυριακή κατά την οποία διενεργείται η ψηφοφορία για την εκλογή των αντιπροσώπων της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2019( 26/5/2019). Σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ( 02/6/2019).

   Κατά το εδάφιο τρίτο της παρ.2 του άρθρου 9 του νόμου 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 4555/2018(Α’ 133) « Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, η προεκλογική περίοδος αρχίζει δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία των εκλογών».

   Με το νόμο 3870/2010(ΦΕΚ 138/ΤΑ’/9.8.2010) εισήχθη ειδικό κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει τα όρια των εκλογικών δαπανών και τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των συνδυασμών και των υποψηφίων, κατά την διάρκεια των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών.

   Το άρθρο 6 του παραπάνω νόμου θέσπισε ειδικές ρυθμίσεις για τα θέματα των εμφανίσεων και της κάλυψης, κατόπιν αιτήματός τους, της προεκλογικής δραστηριότητας των υποψηφίων μέσω των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών και προέβλεψε την επιβολή αυστηρών κυρώσεων σε βάρος των παραβατών.Προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή του άρθρου 6 είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα(30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

   Συγκεκριμένα απαγορεύεται, κατά το στοιχείο α της παρ.2 του άρθρου 6 του νόμου 3870/2010, στους επικεφαλείς των συνδυασμών, υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές , κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου , οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ελεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς  τόπους και ιστοσελίδες υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

   Οι εμφανίσεις των επικεφαλείς των συνδυασμών , καθώς και των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών , καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό αποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου επιτρέπεται , ως εξής:

Α)Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση δύο(2) φορές.

Β) Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται μία(1) φορά.

Γ) Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπεται μια(1) εμφάνιση.

Δ) Ως εμφανίσεις θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων , η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που εντάσσονται στα δελτία ειδήσεων , καθώς και η κάλυψη , κατόπιν αιτήματός τους της προεκλογικής τους δραστηριότητας.

Ε) Οι επικεφαλείς των συνδυασμών, είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανωμένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσεων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων(10/5/2016) και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλάχιστον , τρεις ακόμη συνυποψήφιοί τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαιτείται πρόσκληση των δύο τρίτων(2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων.

ΣΤ) Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους παραπάνω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α.

   Σκοπός και επιδίωξη των παραπάνω ρυθμίσεων είναι η διασφάλιση, μέσω της αντικειμενικής και ισομερούς  προβολής των θέσεων και των δραστηριοτήτων των συνδυασμών και υποψηφίων, πληρέστερης, έγκαιρης και αντικειμενικής πληροφόρησης του εκλογικού σώματος.  Οι διατάξεις αυτές, ερμηνευόμενες υπό το φως του άρθρου 15 παρ.2 του Συντάγματος, διασφαλίζουν την τήρηση  των αρχών της πολυφωνίας και της αντικειμενικής ενημέρωσης των εκλογέων κατά το διάστημα της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

   Συνεπώς, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα της προεκλογικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται από το νομοθέτη- τριάντα(30) ημέρες προ της διεξαγωγής των εκλογών βάσει του άρθρου 128 του νόμου 4249/2014(Α’73)-  για τα παραπάνω θέματα που άπτονται της προβολής των θέσεων και των δραστηριοτήτων των συνδυασμών και υποψηφίων μέσω των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών ,εφαρμόζονται ως ειδικότερες οι ρυθμίσεις του νόμου 3870/2010.

   Εις βάρος των υποψηφίων και των ιδιοκτητών των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης κλπ μέσων, που παραβιάζουν τους  παραπάνω περιορισμούς επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.

                   *Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

                     Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος