Οι υποψήφιοι στις Κοινότητες πρέπει να είναι κάτοικοι της περιφέρειάς τους;

Οι υποψήφιοι στις Κοινότητες πρέπει να είναι κάτοικοι της περιφέρειάς τους; Κλεισθένης I

Στο άρθρς 16 και 17

Στα άρθρα 16 και 17 του νόμου 4555/2018( ΦΕΚ 133/ ΤΑ'/2018), ορίζονται ότι στα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού για τις εκλογές στις κοινότητες , δεν αναφέρεται η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης , ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της κοινότητας στην οποία είναι υποψήφιος.

Ο νόμος 3852/2010 στο άρθρο 19 και στην αρχική του διατύπωση απαιτούσε κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου συμβούλου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, ότι είναι κάτοικος της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στην οποία είναι υποψήφιος.

Μεταγενέστερα , όμως, η απαίτηση κατάθεσης αυτής της υπεύθυνης δήλωσης καταργήθηκε με το άρθρο 33παρ.1 του νόμου 4255/2014.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΑΠΑΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.