Κατάρτιση συνδυασμών στους Δήμους και τις Κοινότητες του Νομού Ηρακλείου

Κατάρτιση συνδυασμών στους Δήμους και τις Κοινότητες του Νομού Ηρακλείου Κλεισθένης I

Με το νόμο 4555/2018

Κατάρτιση συνδυασμών στους Δήμους και τις  Κοινότητες του Νομού Ηρακλείου*

                         Ζαχαρία Εμμ. Δοξαστάκη**

Με το νόμο 4555/2018(ΦΕΚ133/ΤΑ’/19-7-2018) « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρόγραμμα « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας στα αξιώματα του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων , των συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και των προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως  τριακοσίων κατοίκων, θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Μαΐου 2019. Σε περίπτωση  που δεν αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.

Στις 07 Μαρτίου 2019 η Κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή το Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών « Προώθηση της ουσιαστικής ιςότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηςη της έμφυλης βίας- Ρυθμίςεις για την απονομή ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ». Το δεύτερο μέρος του παραπάνω νομοςχεδίου απαρτίζεται από τα άρθρα 50-77 και αναφέρονται σε ρυθμίσεις σχετικές με την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων στις επικείμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές(2019) και την ενημέρωση των πολιτών, παρουσιάζομε στη συνέχεια τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις νόμιμης συγκρότησης των συνδυασμών και για τους οκτώ (8) δήμους του Νομού Ηρακλείου.

1. Η υποβολή υποψηφιότητας για το αξίωμα του Δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, του συμβούλου της κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων(300) κατοίκων, γίνεται κατά συνδυασμούς.Υποψηφιότητες εκτός συνδυαςμού αποκλείονται. Μόνο η εκλογή του προέδρου κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με μεμονωμένες ( εκτός συνδυασμών) υποψηφιότητες και με χωριστή κάλπη.Ο συνδυασμός εκλογής του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφει ο επικεφαλής του μόνο. Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από τον υποψήφιο δήμαρχο ή με δικαστικό επιμελητή , ύστερα  από παραγγελία του υποψήφιου δημάρχου, στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι(20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.Ο συνδυασμός εκλογής των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων καταρτίζεται με γραπτή δήλωση που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού .Η δήλωση του συνδυασμού επιδίδεται από υποψήφιο σύμβουλο της κοινότητας, τον οποίο εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού, ή με δικαστικό επιμελητή , ύστερα από παραγγελία υποψήφιου συμβούλου της κοινότητας, τον οποίον εξουσιοδοτούν οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού , στον πρόεδρο του πολυμελούς Πρωτοδικείου , είκοι(20) , το αργότερο, ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.Στους συνδυασμούς για την ανάδειξη συμβούλων κοινότητας με πληθυσμό άνω των τριακοσίων(300) κατοίκων δεν υπάρχει επικεφαλής.

2. Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό(50%).

3. Ποσόστωση . Ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον , του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού ( και όχι επί του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου , όπως όριζε ο Ν 3852/2010).

4. Κοινότητες

Τα τοπικά διαμερίσματα του άρθρου 2 του ΚΔΚ ( Ν 3463/2006) μετονομάζονται σε κοινότητες. Επίσης τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των  100.000 κατοίκων μετονομάζονται σε κοινότητες.

Όργανο των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακόσιους κατοίκους είναι ο πρόεδρος της κοινότητας. Όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυςμό άνω των τριακοςίων (300) κατοίκων είναι:

. Το συμβούλιο της κοινότητας.

. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας .

Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως  δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες ( 2.001- 10.000) κατοίκους, από έντεκα (11) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες( 10.001-50.000) κατοίκους και από δεκαπέντε(15) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν(50.001) και άνω κατοίκους.

Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων(300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς.

Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων κοινοτήτων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%)[π.χ. 5μελές συμβούλιο κοινότητας:ελάχιστος αριθμός υποψηφίων 5 και μέγιστος αριθμός υποψηφίων 8, 7μελές συμβούλιο: ελάχιστος αριθμός υποψηφίων 7 και μέγιστος αριθμός υποψηφίων 11, 11μελές συμβούλιο: ελάχιστος αριθμός υποψηφίων 11 και μέγιστος αριθμός υποψηφίων 17 κλπ.].

Ο αριθμός  των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού.

5. Σταυροί προτίμησης .

Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων , σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που  αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία από  τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλολγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ ενός υποψηφίου σε μία  από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου.

Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, οι εκλογείς έχουν τη δυνατότητα, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του εκλεγόμενου συμβουλίου, να εκφράσουν την προτίμηση τους  με έως δύο(2) σταυρούς προτίμησης.

Για την εκλογή προέδρων συμβουλίων κοινότητας έως τριακοσίων(300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου. Για τον υποψήφιο δήμαρχο  δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν σημειωθεί δεν συνεπάγεται ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων(300) κατοίκων εκλέγεται, με ψηφοφορία από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο σύμβουλος ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμών,που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του.

Διευκρινίζεται, ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου 4555/3018, η εκλογή προέδρου κοινότητας με πληθυςμό άνω των τριακοςίων(300) κατοίκων διενεργείται το μήνα Σεπτέμβριο 2019.

Σε περίπτωςη όπου ο πρώτος συνδυαςμός έλαβε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50%, πρόεδρος του συμβουλίου της οικείας κοινότητας αναδεικνύεται απευθείας ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού.

Με το νόμο 4555/2018 αποσυνδέεται η ανάδειξη

 των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων  από τους συνδυασμούς που μετέχουν στις δημοτικές εκλογές, ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση αποκλειστικά τοπικών πρωτοβουλιών ή μεμονωμένων υποψηφίων( στις κοινότητες έως 300 κατοίκους) στο μικρό επίπεδο της κοινότητας, που διαχειρίζεται κυρίως θέματα καθημερινότητας.

Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για την κατάρτιση των συνδυασμών εκλογής των μελών του δημοτικού συμβουλίου, των συμβούλων κοινότητας και των προέδρων σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων(300) κατοίκων σε όλους τους δήμους του νομού Ηρακλείου.

Α. ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

1. Μόνιμος πληθυσμός: 16.692 κάτοικοι

2. Πραγματικός ή de facto πληθυσμός: 16.780 κάτοικοι

3. Αριθμός  μελών δημοτικού συμβουλίου: 27

4. Αναλογούσες έδρες κατά εκλογική περιφέρεια

   . Δημοτική Ενότητα Αρχανών : 8 δημοτικοί σύμβουλοι

   . Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων: 9 δημοτικοί σύμβουλοι

   . Δημοτική Ενότητα Ν Καζαντζάκη : 10 δημοτικοί σύμβουλοι

5.Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων ΔΣ : 27

   Μέγιστος αριθμός υποψηφίων ΔΣ : 41

6.Ποσόστωση [στον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων 11( 27•40%) και στο μέγιστο αριθμό υποψηφίων 16( 41•40%)]

7. Κοινότητες

Δ Ε Αρχανών

  . Κοινότητα Αρχανών: επταμελές  συμβούλιο κοινότητας

  . Κοινότητα Κ. Αρχανών: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

 Δ Ε Αστερουσίων

  . Κ Αχεντριά : πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  . Κ Εθιάς: πρόεδρος

  . Κ Καλυβίων : πρόεδρος

  . Κ Λιγόρτυνου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κ Μεσοχωρίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

   Κ Παρανύμφων: πρόεδρος

  .Κ Πραιτωρίων: πρόεδρος

  . Κ Πύργου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  . Κ Τεφελίου:πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κ Χαρακίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κ Χάρακος: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Δ Ε  Ν.Καζαντζάκη

  .Κ Αγ Βασιλείου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Αγ Παρασκιών: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κ Αλαγνίου: πρόεδρος

  .Κ Αστρακών : πρόεδρος

  .Κ Αστριτσίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

. .Κοινότητα Δαμανίων:πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κ Καλλονής: πρόεδρος

  .Κ Καταλαγαρίου: πρόεδρος

  .Κ Κουνάβων: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κ Μελεσσών: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κ Μεταξοχωρίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κ Μυρτιάς: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κ Πεζών: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κ Χουδετσίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Β. ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

1. Μόνιμος  πληθυσμός:5.563

2. Πραγματικός ή de facto πληθυσμός: 5.679

3.Αριθμός μελών δημοτικού συμβουλίου: 21

4. Ελάχιστος αριθμός ΔΣ: 21

  . Μέγιστος αριθμός ΔΣ: 32

5. Ποσόστωση [στον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων 8 (21•40%)και στο μέγιστο αριθμό υποψηφίων 13(32•40%)

6. Κοινότητες

  .Κοινότητα Αγ Βασιλείου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Αμιρών: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Άνω Βιάννου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα  Αφρατίου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Βαχού: πρόεδρος

  .Κοινότητα Εμπάρου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Καλαμίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Κάτω Βιάννου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Σύμης: πρόεδρος

  .Κοινότητα Κεφαλοβρυσίου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Μάρθας: πρόεδρος

  .Κοινότητα Μιλλιαράδων: πρόεδρος

  .Κοινότητα Ξενιάκου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Πεύκου: πενταμελές συμβούλιο Κοινότητας

  .Κοινότητα Συκολόγου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Χόνδρου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Γ. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

1. Μόνιμος πληθυσμός: 15.632

2. Πραγματικός ή de facto πληθυσμός: 15.680

3. Αριθμός μελών του δημοτικού συμβουλίου: 27

4.Αναλογούσες έδρες ανά εκλογική περιφέρεια.

  Δ Ε Αγίας Βαρβάρας: 8

  Δ Ε Γόρτυνας : 8

  Δ Ε Κόφινα : 8

  Δ Ε Ρούβα: 3

5.Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων : 27

  .Μέγιστος αριθμός υποψηφίων: 41

6.Ποσόστωση[στον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων 11(27•40%)και στο μέγιστο αριθμό υποψηφίων 16(41•40%)]

7.Κοινότητες

Δ Ε Ενότητα Αγίας Βαρβάρας 

  .Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας: επταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Αγίου Θωμά: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Άνω Μουλίων: πενταμελές κοινοτικό συμβούλιο

  .Κοινότητα Δουλίου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Λαρανίου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Μεγάλης Βρύσης: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Πρινιά: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Δ Ε Γόρτυνας

  .Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Αγίων Δέκα: πενταμελές Σ συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Αμπελούζου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Απεσωκαρίου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Βαγιονιάς : πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Βασιλικής: πρόεδρος

  .Κοινότητα Βασιλικών Ανωγείων: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Γκαγκαλών: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Μητροπόλεως: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Μιαμούς: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Πλατάνου:πρόεδρος

  .Κοινότητα Πλώρας: πρόεδρος

  .Κοινότητα Χουστουλιανών: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Δ Ε Κόφινα

  .Κοινότητα Άνω Ακρίων: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Ασημίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Διονυσίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Λουρών: πρόεδρος

  .Κοινότητα Σοκαρά: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Σταβιών: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Στερνών: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Στόλων: πενταμελές  συμβούλιο κοινότητας

Δ Ε Ρούβα

  .Κοινότητα Γέργερης: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Νυβρίτου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Πανασού: πρόεδρος

Δ. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Μόνιμος πληθυσμός: 173.993

2. Πραγματικός ή de facto πληθυσμός: 175.113

3. Αριθμός μελών του δημοτικού συμβουλίου: 49

4.Αναλογούσες έδρες κατά εκλογική περιφέρεια

  Δ Ε Γοργολαίνη:1

  Δ Ε Ηρακλείου: 42

  Δ Ε Νέας Αλικαρνασσού:4

  Δ Ε Παλιανής: 1

  Δ Ε Τεμένους : 1

5.Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων:49

  .Μέγιστος αριθμός υποψηφίων:75

6.Ποσόστωση[στον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων 20(49•40%) και στο μέγιστο αριθμό υποψηφίων 30(75•40%)]

7. Κοινότητες

Δ Ε ΓΟΡΓΟΛΑΙΝΗ

  .Κοινότητα Αγίου Μύρωνος: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Άνω Ασιατών: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Κάτω Ασιατών: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Πενταμοδίου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Πετροκέφαλου:πρόεδρος

  .Κοινότητα Πυργούς: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

 Δ Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  .Κοινότητα Βασιλειών: επταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Βουτών:  πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Δαφνών : πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Σκαλανίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Σταυρακίων: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Επίσης τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Ηρακλείου που ιδρύθηκαν με το ΠΔ 179/2006, σε εφαρμογή του άρθρου 127 ΠΑΡ. 1 του νόμου 3463/2006 ΚΔΚ, και μετονομάστηκαν σε δημοτικές κοινότητες με το νόμο 3852/2010 , πλέον με το άρθρο 4 του νόμου 4555/2018 μετονομάζονται σε κοινότητες.

Οι κοινότητες αυτές είναι:

• Κοινότητα πρώτου(1ου) δημοτικού διαμερίσματος(ή κεντρική Κοινότητα)

• Κοινότητα δεύτερου( 2ου) δημοτικού διαμερίσματος( ή ανατολική Κοινότητα)

• Κοινότητα (3ου) δημοτικού διαμερίσματος( δυτική Κοινότητα)

• Κοινότητα (4ου) δημοτικού διαμερίσματος ( νότια Κοινότητα)

Και στις τέσσερις(4) αυτές κοινότητες το συμβούλιό τους είναι εντεκαμελές(11).

Δ Ε ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

  .Κοινότητα Νέας Αλικαρνασσού :εντεκαμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Καλλιθέας: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Δ Ε ΠΑΛΙΑΝΗΣ

  .Κοινότητα Αυγενικής : πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Βενεράτου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  . Κοινότητα Κερασίων: πρόεδρος

  .Κοινότητα Σίβας : πρόεδρος

Δ Ε ΤΕΜΕΝΟΥΣ

  .Κοινότητα Αγίου Σύλλα: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Κυπαρίσσου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Προφήτη Ηλία: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Ε. ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

1. Μόνιμος πληθυσμός: 24.864

2. Πραγματικός ή de facto πληθυσμός: 29.062

3. Αριθμός μελών δημοτικού συμβουλίου: 27

4. Αναλογούσες έδρες κατά εκλογική περιφέρεια

  Δ Ε Γαζίου:22

  Δ Ε Κρουσώνα: 2

  Δ Ε Τυλίσου: 3

5.Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων: 27

  . Μέγιστος αριθμός υποψηφίων: 41

6.Ποσόστωση[ στον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων 11(27•40%) και στο μέγιστο αριθμό υποψηφίων 16(41•40%)

7.Κοινότητες

Δ Ε ΓΑΖΙΟΥ

  .Κοινότητα Γαζίου: εντεκαμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Αχλάδας: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Καλεσίων: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  . Κοινότητα Ροδιάς : πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  . Κοινότητα Φόδελε: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Δ Ε ΚΡΟΥΣΩΝΑ

  . Κοινότητα Κρουσώνος: επταμελές συμβούλιο κοινότητας

  . Κοινότητα Κορφών: πρόεδρος

  . Κοινότητα Λουτρακίου : πρόεδρος

  .Κοινότητα Σάρχου: πρόεδρος

Δ Ε ΤΥΛΙΣΟΥ

  . Κοινότητα Αηδονοχωρίου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Αστερακίου : πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  . Κοινότητα Γωνιών Μαλεβιζίου: πενταμελές  συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Δαμάστας: πρόεδρος

  . Κοινότητα Καμαρίου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Καμαριώτου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Κεραμουτσίου: πενταμελές  συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Μαράθου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Μονής: πρόεδρος

  .Κινότητα Τυλίσου: πενταμελές  συμβούλιο κοινότητας 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

1. Μόνιμος πληθυσμός: 17.563

2. Πραγματικός ή de facto πληθυσμός: 17.829

3. Αριθμός μελών του δημοτικού συμβουλίου: 27

4. Αναλογούσες έδρες κατά εκλογική περιφέρεια

Δ Ε Αρκαλοχωρίου: 16

Δ Ε Θραψανού: 4

Δ Ε Καστελλίου: 7

5. Ελάστος αριθμός υποψηφίων: 27

   . Μέγιστος αριθμός υποψηφίων: 41

6.Ποσόστωση[ για τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων 11(27•40%) και για το μέγιστο αριθμό υποψηφίων 16(41•40%)

7. Κοινότητες

Δ Ε ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

  .Κοινότητα Αρκαλοχωρίου: επταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Γαρίπας: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Δεματίου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Ινίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

        .Κοινότητα Καραβάδου : πρόεδρος

  .Κοινότητα Κασάνου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Καστελλιανών: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Λευκοχωρίου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Νιπιδιτού: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Παναγίας: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Πανοράματος: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Παρτίρων: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Πατσίδερου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Σκινιά: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Δ Ε ΘΡΑΨΑΝΟΥ

  .Κοινότητα Βόνης: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Ζωφόρων: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Θραψανού: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Σαμπά : πρόεδρος

Δ Ε ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

  .Κοινότητα Αμαριανού: πρόεδρος

  .Κοινότητα Αποστόλων :πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Αρχαγγέλου: πρόεδρος

  .Κοινότητα  Ασκών: πρόεδρος

  .Κοινότητα Γερακίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Ευαγγελισμού: πρόεδρος

  .Κοινότητα Καρουζανών: πρόεδρος

  .Κοινότητα Κασταμονίτσης : πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Καστελλίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Λιλιανού: πρόεδρος

  .Κοινότητα Λύττου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Μαθιάς: πρόεδρος

  .Κοινότητα Πολυθέας: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας 

  .Κοινότητα Σμαρίου: πενταμελές  συμβούλιο κοινότητας 

Ζ. ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

1. Μόνιμος πληθυσμός:24.466

2.Πραγματικός ή de facto πληθυσμός: 24.572

3. Αριθμός μελών του δημοτικού συμβουλίου: 27

4.Αναλογούσες έδρες κατά εκλογική περιφέρεια 

  Δ Ε Ζαρού: 3

  Δ Ε Μοιρών:13

  Δ Ε Τυμπακίου: 11

     5.Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων:27

       . Μέγιστος αριθμός υποψηφίων: 42

     6.Ποσόστωση[ στο ελάχιστο αριθμό υποψηφίων 11(27•40%) και στο μέγιστο αριθμό υποψηφίων 17(42•40%)

     7. Κοινότητες

     Δ Ε ΖΑΡΟΥ

     .Κοινότητα Ζαρού: επταμελές συμβούλιο κοινότητας

     .Κοινότηρα Βοριζίων: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας 

     .ΚοινότηταΜορονίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Δ Ε ΜΟΙΡΩΝ

  .Κοινότητα Μοιρών: επταμελές συμβούλιο κοινότητας 

  .Κοινότητα Αληθινής: πρόεδρος

  .Κοινότητα Αντισκαρίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Γαλιάς: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Καστελλίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Κουσέ: πρόεδρος

  .Κοινότητα Περίου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Πετροκεφαλίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Πηγαιδακίων: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Πόμπιας: πενταμελές  συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Ρουφά: πρόεδρος

  .Κοινότητα Σκουρβούλων: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Δ Ε ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

  .Κοινότητα Τυμπακίου: επταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Βώρων: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Γρηγοριάς : πρόεδρος

  .Κοινότητα Καμαρών: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Καμηλαρίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Κλήματος•: πρόεδρος

  .Κοινότητα Λαγολίου : πρόεδρος

  .Κοινότητα Μαγαρικαρίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Πιτσιδίων: πενταμελές  συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Σίβα:πενταμελές συμβούλιο κοινότητας 

  .Κοινότητα Φανερωμένης: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας 

Η. ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

1. Μόνιμος πληθυσμός: 26.717

2. Πραγματικός ή de facto πληθυσμός: 53.337

3.Αριθμός μελών του δημοτικού συμβουλίου: 27

4. Αναλογούσες έδρες κατά εκλογική περιφέρεια

  Δ Ε  Γουβών :11

  Δ Ε Επισκοπής: 2

  Δ Ε Μαλίων : 6

  Δ Ε Χερσονήσου : 8

5.Ελάχιστος αριθμός υποψηφίων: 27

  . Μέγιστος αριθμός υποψηφίων: 41

6.Ποσόστωση[ στον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων 11(27•40%) και στο μέγιστο αριθμό των υποψηφίων 16(41•40%)]

7.Κοινότητες

Δ Ε ΓΟΥΒΩΝ

  .Κοινότητα Ανωπόλεως: επταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Γουβών:επταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Ελαίας: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Επάνω  Βάθειας: πρόεδρος

  .Κοινότητα Καλού Χωρίου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Κάτω Βάθειας: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Κόξαρης: πρόεδρος

  .Κοινότητα Χαρασού : πρόεδρος

Δ Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

  .Κοινότητα Αιτανίων: πρόεδρος

  .Κοινότητα Γαλίφας: πρόεδρος

  .Κοινότητα Επισκοπής: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Καινούργιου Χωρίου: πρόεδρος

  .Κοινότητα Σγουροκεφαλίου: πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

Δ Ε ΜΑΛΙΩΝ

  .Κοινότητα Μαλίων : επταμελές συμβούλιο κοινότητας 

  .Κοινότητα Μοχού: επταμελές συμβούλιο κοινότητας 

  .Κοινότητα Κρασίου: πρόεδρος

Δ Ε ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

  .Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου : επταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Χερσονήσου: επταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Αβδού : πενταμελές συμβούλιο κοινότητας

  .Κοινότητα Γωνιών Πεδιάδος : πενταμελές συμβούλιο κοινότητας 

. .Κοινότητα Κεράς: πρόεδρος

  .Κοινότητα Ποταμιών: πενταμελές  συμβούλιο κοινότητας 

                                 Ηράκλειο 7 Μαρτίου 2019

           

             *Στο άρθρο έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές που προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα των φύλων, την ιθαγένεια κ.α. , το οποίο κατέθεσε η Κυβέρνηση στη Βουλή, στις 07/03/2019 και μετά την επεξεργασία του στην αρμόδια μόνιμη επιτροπή της Βουλής την επόμενη εβδομάδα, θα εισαχθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής

              ** Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

                   Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος