Ειδική άδεια αιρετών οπλιτών, υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών στην τοπική αυτοδιοίκηση

Ειδική άδεια αιρετών οπλιτών, υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών στην τοπική αυτοδιοίκηση Κλεισθένης I

Οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης

Ειδική άδεια αιρετών οπλιτών, υπαξιωματικών και ανθυπασπιστών στην τοπική αυτοδιοίκηση

                           Ζαχαρία Εμμ. Δοξαστάκης*

   Οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήματος διακυβέρνησης , εντός του οποίου λειτουργούν , είναι φορείς πολιτικής εντολής για τη διοίκηση των δημόσιων τοπικών υποθέσεων. Η αποστολή των αιρετών και η λειτουργία τους  δεν μπορεί να εμποδίζεται ή να απαξιώνεται από λειτουργικά εμπόδια, από διοικητικούς ελέγχους καθώς και περιορισμούς στη διάθεση του αναγκαίου χρόνου και της  μη εξασφάλισης των απαραίτητων οικονομικών πόρων.

   Το σύνολο των διατάξεων, των κανονισμών και των ρυθμίσεων που ορίζουν το ισχύον Σύνταγμα της Χώρας, Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας( ΕΧΤΑ), του Συμβουλίου της Ευρώπης ( η Ελλάδα τον κύρωσε με το νόμο 1850/1989), ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων( νόμος 3463/2006) και ο νόμος 3852/2010, συνθέτουν και συναποτελούν την καταστατική θέση των αιρετών.

   Ο νόμος 3852/2010(ΦΕΚ86/ΤΑ’/7-6-2010), στα άρθρα του 93 παρ.1και 182παρ.1 θεσμοθετεί ειδική άδεια άνευ αποδοχών για τους αιρετούς των Δήμων και των Περιφερειών. Παράλληλα, για τη διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων τους προβλέπεται και ειδική  άδεια συγκεκριμένων ημερών και για άλλες κατηγορίες αιρετών που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένων των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων(άρθρο 93 παρ.5 και άρθρο 182 παρ.4). Ταυτόχρονα με την παρ.7 του άρθρου 93 και την παρ.10 του άρθρου 182 του νόμου 3852/2010 δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των φορέων του δημόσιου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και σύμβουλοι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων και περιφερειακοί σύμβουλοι, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου ή  της περιφέρειας που έχουν εκλεγεί. Εφόσον αυτοί υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου ή άλλης περιφέρειας μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί.

   Με το άρθρο 31 του νόμου 4361/2016(ΦΕΚ 10/ ΤΑ’/1.2.2016) « Ρύθμιση θεμάτων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις», οι διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 93, καθώς και των παρ.1 και4 του άρθρου 182 του νόμου 3852/2010/(Α’ 87) εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Επομένως και οι αιρετοί υπαξιωματικοί στην τοπική αυτοδιοίκηση δικαιούνται ειδική άδεια.Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού ενόπλων δυνάμεων, στρατολογίας, στρατιωτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», του οποίου η δημόσια διαβούλευση τελείωσε στις 8 Μαρτίου, εισάγονται διατάξεις  για τις υποψηφιότητες και τις άδειες των αιρετών. Με το άρθρο 13 του εν λόγω νομοσχεδίου τροποποιείται το άρθρο 31 του νόμου 4361/2016 και η ειδική άδεια υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση επεκτείνεται και στους αιρετούς οπλίτες και ανθυπασπιστές. Επίσης , κατ’ αναλογία με τους δημοσίους υπαλλήλους, επεκτείνεται το αμετάθετο και για τους αιρετούς, υπαξιωματικούς και ανθυπασπιστές των ενόπλων δυνάμεων. 

   Έχουμε την άποψη, ότι προκειμένου να αποφευχθούν ερμηνευτικά προβλήματα και για να μην εξαιρεθούν από τη ρύθμιση του άρθρου 13 κατηγορίες αιρετών, ειδικά μετά τη μετονομασία των τοπικών διαμερισμάτων σε κοινότητες και την κατάργηση των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, ο νομοθέτης ρητά πρέπει να προβλέψει την υπαγωγή με το άρθρο 13, των προέδρων κοινοτήτων μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους και των προέδρων και μελών συμβουλίων κοινοτήτων άνω των τριακοσίων(300) κατοίκων ,στις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 93 και στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 182 του νόμου 3852/2010, που αφορούν το αμετάθετο αιρετών προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων.

   Επιπλέον με το άρθρο 17 παρ.9 και 14 του νομοσχεδίου , που σύντομα η Κυβέρνηση θα φέρει στη Βουλή , τροποποιούνται τα άρθρα 28 και 45 του νόμου 3421/2005, τα οποία ρυθμίζουν την αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων που υποβάλλουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Περιφερειάρχες η Δήμαρχοι και την προσωρινή απόλυση από τις ένοπλες δυνάμεις και επανακατάταξη  σε αυτές των φαντάρων που είναι υποψήφιοι Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι. Κακώς κατά την άποψή μας εξαιρούνται οι πρόεδροι κοινοτήτων .

   Επειδή στις 26 Μαρτίου 2019  εισερχόμεθα στην προεκλογική περίοδο και εκ των πραγμάτων θα ατονίσει η επαγρύπνιση των αιρετών για την αποτροπή τυχόν  θεσμοθέτησης επιβλαβών διατάξεων για τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, επιβάλλεται η ΕΝΠΕ και η ΚΕΔΕ ,να παρακολουθήσουν την πορεία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και το ρυθμιστικό του περιεχόμενο .

                            Ηράκλειο 08 Μαρτίου 2019

  *Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

    Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος