Βασική νομοθεσία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τις 26ης Μαίου 2019

Βασική νομοθεσία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τις 26ης Μαίου 2019 Κλεισθένης I

Η εκλογή

Βασική νομοθεσία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαίου 2016 *

• Ν 3463/2006( ΦΕΚ 114/ΤΑ’/8-6-2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων

• Ν 3852/2010( ΦΕΚ 87/ ΤΑ’/ 7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση- Σχέδιο « Καλλικράτης»

• Ν 4406/2016( ΦΕΚ 133Α) Εκλογικό σύστημα και ανάδειξη βουλευτών 

• Ν 4555/2018( ΦΕΚ 133/ΤΑ’/17-7-2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα « Κεισσθένης Ι» ( άρθρα 6-67 και 80-81)

• Ν 3870/2010 ( ΦΕΚ 138/ ΤΑ’/9-8-2010) Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και  υποψηφίων και έλεγχος αυτών , κατά τις περιφερειακές  και δημοτικές εκλογές

• Ν 4604/2019 ( ΦΕΚ 50/ΤΑ’/26-3-2019) Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων , πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας- Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις( άρθρα 50-77, 116)

• ΠΔ 26/2012 ( ΦΕΚ 57 Α’) Κωδικοποίηση νομοθεσίας εκλογής βουλευτών

ΥΑ 22141/27-3-2019( ΦΕΚ 1056/ΤΒ’/29-3-2019) Υπουργού Εσωτερικών « Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του νόμου 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της , όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή»

ΥΑ 22339/27-3-2019( ΦΕΚ 1056/ΤΒ’/29-3-2019) Υπουργού Εσωτερικών « Ορισμός  αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του νόμου 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή»

• ΥΑ 23002/29-3-2019 ( ΦΕΚ 1095/ΤΒ’/2-4-2019) Ορισμός μορφής και διαστάσεων ψηφοδελτίων δημοτικών εκλογών

• Αποτελέσματα απογραφής μόνιμου πληθυσμού 2011  ( ΦΕΚ 698/ ΤΑ’/ 20-3-2014)

• ΚΥΑ 13109/2014 ( ΦΕΚ 850/ΤΒ’/ 7-4-2014) Καθορισμός των κατηγοριών παροχών και διευκολύνσεων , οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις περιφερειακές  και δημοτικές εκλογές

   

• ΥΑ 24144/29-3-2019( ΦΕΚ 1114/ ΤΒ'/3-4-2019) Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων.

• ΚΥΑ 1025/15/63-Β/4-4-2014( ΦΕΚ 851/ΤΒ’/ 7-4-14) Ρύθμιση θεμάτων τάξης και ασφάλειας κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές,  καθώς και  κατά τις εκλογές  για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου( άδειες  λειτουργίας εκλογικών κέντρων κ. α.)

• ΥΑ 10474/2014( ΦΕΚ 649/ΤΒ’ /17-3-2014) Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο

ΥΑ 11098/ 2014 ( ΦΕΚ 695/ ΤΒ’ /19-3-2014) Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων

• έγγραφο ΥΠΕΣ 20211/20-3-2019 Βιβλία εσόδων και εξόδων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών( ypes.gr)

• έγγραφο ΥΠΕΣ 20221/20-3-2019 Χορήγηση ειδικού αυτοτελούς ΑΦΜ στους συνδυασμούς(ypes.gr)

• έγγραφο ΥΠΕΣ 23993/Εγκ.11/02-4-2019 Τα όρια δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές(ypes.gr)

. έγγραφο ΥΠΕΣ 24344/Εγκ.12/03-4-2019 Διενέργεια των δημοτικών  εκλογών της 26ης Μαίου 2019

· έγγραφο ΥΠΕΣ 24460/Εγκ.13/3-4-2019 Διενέργεια εκλογών της 26ης Μαίου για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.

· Έγγραφο ΥΠΕΣ 23566/1-4-2019 Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ.

      * Η  νομοθεσία θα εμπλουτίζεται με την έκδοση νόμων, ΠΔ, ΥΑ και λοιπών διοικητικών πράξεων.

                   

                 Ζαχαρία Εμμ. Δοξαστάκη

                • Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

                • Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος