Χορηγία Δημάρχων

Χορηγία Δημάρχων Ενημέρωση μελών

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ                 Ηράκλειο 14/09/2020

MAYORS ASSOCIATION OF CRETE

Πληροφορίες : Ζ. Δοξαστάκης

                            Πρόεδρος

Τηλ.: 6976711139

E-mail: zdoxastakis@yahoo.gr

                                        Π Ρ Ο Τ Α Σ Η

                        ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Θέμα: Κανονισμός χορηγίας πρώην Δημάρχων από το Γενικό                  

            Λογιστήριο του Κράτους ( ΓΛΚ)

Αίτημα: Επαναφορά των διατάξεων του άρθρου 56 παρ.2α του ΠΔ        169/2007( Α’210) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο , με τον τίτλο « Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων»

   Με την ψήφιση του νόμου 4387/2016 ( Α’85) το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατ’εφαρμογή του άρθρου 94 σταμάτησε να εκδίδει για πρώην δημάρχους, κανονισμούς χορηγίας για μελλοντική καταβολή , εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από 13-05-2016 και μετά.

Ισχύουσα Νομοθεσία

1. Άρθρα 4,6 και 94 του Ν 4387/2016 (Α’85) « Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού –συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.»

• Άρθρο 4 παρ.1α. Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’βαθμίδας , οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,…, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ( 13.05.2016) υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ε.Φ.Κ.Α.

• Άρθρο 6 Ειδικές-Μεταβατικές διατάξεις του Δημοσίου

   1α Οι συντάξεις όσων από τα πρόσωπα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αποχωρούν από την Υπηρεσία τους λόγω συνταξιοδότησης , μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπολογίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά τις 31.12.2014.

   1β Η προηγούμενη παράγραφος δεν έχει εφαρμογή για όσα από τα προσναφερόμενα πρόσωπα δεν πληρούν , κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τις προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξής τους. Τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

•Άρθρο 94 Ειδικές διατάξεις για θέματα παροχών

2. Αιτήσεις συνταξιοδότησης βάσει των οποίων η καταβολή της σύνταξης , συλμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος αυτού , κρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος( η παρ. 6 καταργεί το άρθρο 56 παρ. 2Α του ΠΔ 169/2007)

2.Άρθρο 56παρ. 2Α του ΠΔ 169/2007 ( Α’210)

 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο « Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων».

   2α Η καταβολή της σύνταξης των πολιτικών υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου ( υπάλληλοι που υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου), οι οποίοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω παραίτησης ή για λόγους πριν από τη συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης, αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής. Μετά τη λήξη της αναστολής αρχίζει η καταβολή της σύνταξης, αναπροσαρμοσμένη με όλες τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί, μέχρι την ελναρξη καταβολής της.

           3.Αρίθμ. Πρωτ. 110974/0092/17-10-2016 έγγραφο του ΓΛΚ , Γ Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού.

Κατάργηση των διατάξεων περί μελλοντικής καταβολής σύνταξης , λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

         Πλέον ισχύουν

         Α) Συντάξεις που έχουν κανονισθεί μέχρι και την 12-5-2026 με μελλοντική καταβολή , οι οποίες τελούν σε αναστολή , μετά τη λήξη της θα επαναϋπολογιστούν με βάση τις οικείες διατάξεις του Ν 4387/2016( νέος τρόπος υπολογισμού).

        Β) Για αιτήσεις συνταξιοδότησης με μελλοντική καταβολή , που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12.05.2016, εκδίδεται πράξη συνταξιοδότησης με μελλοντική καταβολή. Στις περιπτώσεις αυτές η σύνταξη θα υπολογισθεί με βάση τις οικείες διατάξεις του Ν 4387/2016( νέος τρόπος υπολογισμού) 

        Γ) Αιτήσεις συνταξιοδότησης με μελλοντική καταβολή που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από 13-5-2016 και μετά , δεν εκδίδεται πλέον πράξη συνταξιοδότησης με μελλοντική καταβολή.

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας

Ζαχαρίας Δοξαστάκης                             Γεώργιος Μηλιαράς

Π. Δήμαρχος Χερσονήσου                      Π. Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου