Υπηρεσίες Δόμησης στους Δήμους της χώρας

Υπηρεσίες Δόμησης στους Δήμους της χώρας Ενημέρωση μελών

Με τροπολογία ιδρύονται

ΜΕ ΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ( ΥΔΟΜ) ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

   Με το άρθρο 4 της αρίθμ. 372/26/23-6-2020 τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή στο πλαίσιο συζήτησης νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από 1-11-2020 συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε δήμο Υπηρεσία Δόμησης( ΥΔΟΜ), ανεξάρτητα αν έχει προβλεφθεί στον οικείο ΟΕΥ. Η ανάγκη δια νόμου σύστασης  και λειτουργίας ΥΔΟΜ ανέκυψε διότι δέκα χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του Ν 3852/2010( « Σχέδιο Καλλικράτης»), συνεχίζεται ανεπίτρεπτα η υποστήριξη δήμων από άλλους δήμους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων δόμησης , αλλά και τεχνικών υπηρεσιών. Ο θεσμός της διοικητικής υποστήριξης απεδείχθη ανεπαρκής , διοικητικά και λειτουργικά και κατά το Συνήγορο του Πολίτη προκάλεσε σοβαρά φαινόμενα κακοδιοίκησης.

Με το νόμο 4674/2020 θεσμοθετήθηκε ένα νέο και καινοτόμο πλαίσιο λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμησης των δήμων. Για λόγους, όμως, αποκλειστικά οφειλόμενους στις έκτακτες ανάγκες που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 , δίνεται μία εξαιρετικά περιορισμένης διάρκειας παράταση εφαρμογής του θεσμού της διοικητικής υποστήριξης. Από 1/11/2020 αρχίζει η οριστική μετάβαση των δήμων στο νέο θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4674/2020.

   Ειδικότερα με το άρθρο 4 της προς συζήτηση τροπολογίας, τροποποιείται το άρθρο 97Α του νόμου 3852/2010 αναφορικά με τις υπηρεσίες δόμησης των Δήμων και συγκεκριμένα ορίζεται ότι, από την 1/11/2020, οι εν λόγω υπηρεσίες θα λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος και ρυθμίζονται τα επιμέρους θέματα  οργάνωσης και λειτουργίας αυτών.

   Μετατίθεται για την 1/11/2020( αντί της 1/7/2020), ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους Δήμους των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, βάσει του άρθρου 95 παρ.1 του νόμου 3852/2010( έκδοση οικοδομικών αδειών,έλεγχος ρυμοτομικών Σχεδίων κλπ).

   Από 1/11/2020, εφόσον ο Δήμαρχος διαπιστώνει αδυναμία λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται κατά την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν 4674/2020( οι ΟΤΑ , μπορούν να συμβάλλονται με προγραμματικές συμβάσεις για τη διοικητική υποστήριξη για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών με την ΕΕΤΑΑ, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς της ΤΑ και τα Δίκτυα Δήμων) ή το άρθρο 99 του Ν 3852/2010( Συμβάσεις διαδημοτικής  ή διαβαθμιδικής συνεργασίας).

                              Ζαχαρίας Εμμανουήλ Δοξαστάκης

                                  Περιφερειακός Σύμβουλος