Σχέδιο Νόμου στη Βουλή με θέματα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σχέδιο Νόμου στη Βουλή με θέματα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Ενημέρωση μελών

Κατατέθηκε Ν/Σ στη Βουλή

Σχέδιο νόμου κατέθεσε το Υπουργείο Υγείας στη Βουλή με τίτλο , « Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών , Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις».

   Με τα άρθρα 42 επόμενα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα:

1• Βελτιώνεται το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας( ΕΣΚ) , νόμος 4440/2016. Ρυθμίζονται θέματα μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων για λόγους υγείας.

2• Ρυθμίζονται θέματα οικονομικής λειτουργίας των ΟΤΑ α’ βαθμού και ειδικότερα προβλέπεται ότι οι αξιώσεις εργαζομένων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, καλύπτονται από την επιχορήγηση που λαμβάνουν οι Δήμοι από τα χρηματικά διαθέσιμα του λογαριασμού με τίτλο» Λογαριασμός Οικονομικής Εξυγίανσης».

3• Παρατείνεται έως 30/06/2020 η προθεσμία μέχρι την οποία συγκεκριμένες κατηγορίες παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών οφείλουν να προσκομίσουν το  πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

4• Επιτρέπεται ο ορισμός με απόφαση του οικείου Δημάρχου άμισθων αντιδημάρχων σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων, οι οποίοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

5•Διευθετούνται θέματα που αφορούν τα δημοτικά τέλη του 2% του άρθρου 20 του νόμου 2539/97.

6• Καθορίζεται το αρμόδιο όργανο λήψης απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού των ΟΤΑ σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα( Οικονομική Επιτροπή).

7• Ρυθμίζεται ο τρόπος συγκρότησης των επιτροπών και των λοιπών συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ κατά τρόπο, ώστε να απηχείται, σε κάθε περίπτωση, η λαϊκή βούληση.

8• Παρατείνεται για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο το μέτρο της διοικητικής υποστήριξης έως εφαρμογής ενός νέου πλαισίου τεχνικής υποστήριξης των ΟΤΑ , το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί το προσεχές διάστημα.