Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ενημέρωση μελών

Κατατέθηκε στη Βουλή

        ΝΕΟΣ     ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ   ΝΟΜΟΣ

   Σχέδιο  νόμου: « ΕΠΕΝΔΥΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

                               ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

   Η χώρα μας , σήμερα, καταγράφει αδύναμες οικονομικές επιδόσεις  και ταυτόχρονα δεν διαθέτει ένα φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα. Το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι χαμηλό και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας είναι από τις χειρότερες ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

   Η υφιστάμενη κατάσταση δεν επιτρέπει στη χώρα να παράξει πλούτο, να αυξήσει τις θέσεις εργασίας και να βελτιώσει το επίπεδο επενδύσεων και οικονομικής ανάπτυξης.

   Η Κυβέρνηση προς την κατεύθυνση βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος , δια του Υπουργού ανάπτυξης κατέθεσε στις 9 Οκτωβρίου στη Βουλή το σχέδιο νόμου: «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». Σήμερα 11/10/2019 , μάλιστα, ξεκίνησε στις αρμόδιες μόνιμες επιτροπές της Βουλής , Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων , η συζήτηση και η  επεξεργασία των 213 άρθρων που περιέχει το νομοσχέδιο.

   Στο Μέρος ΚΑ και στο κεφάλαιο Ε’ εμπεριέχονται διατάξεις του Υπουργείου Εσωτετικών και συγκεκριμένα καταλαμβάνουν τα άρθρα 178-188 του Ν/Σ , πού αναφέρονται στους δήμους και τις περιφέρειες.

Ειδικότερα:

Άρθρο 178

• Κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο( 1/9/2019-31/12/2023) σε κανένα δήμο της επικράτειας ο αριθμός των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρες(3).

• Αναδιατυπώνονται η παρ. 10 του άρθρου 67 και η παρ.3 του άρθρου 169 του Ν. 3852/2010( ΦΕΚ 87Α’) και ρητώς ορίζεται ότι για την επιμέρους ψήφιση κάθε συγκεκριμένου θέματος στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, η  απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία και όχι βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

• Μεταφέρονται επιπλέον αρμοδιότητες από το δημοτικό συμβούλιο στην οικονομική επιτροπή των δήμων.

• Αναδιατυπώνονται η ΠΑΡ.1 του άρθρου 6 του νόμου 4623 /2019, αναφορικά με τον ορισμό των μελών των πάσης φύσεως νομικών προσώπων των ΟΤΑ.Εισάγεται δικλείδα, ότι σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις( πέραν αυτής του δημάρχου) έχουν στο συμβούλιο τουλάχιστον ένα μέλος. Ορίζεται, όμως, ότι πράξεις διορισμού διοικήσεων νομικών προσώπων που ελήφθησαν από τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, θεωρούνται νόμιμες.

•Για τη  συγχώνευση και την κατάργηση νομικών προσώπων δήμων απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ληφθείσα με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του( προσδιορίζεται πλέον ρητά συγκεκριμένη πλειοψηφία , η οποία δεν οριζόταν στο άρθρο 214 του ΚΔΚ ν 3463/2006).

Άρθρο 179

•Τροποποιείται το άρθρο 61 του νόμου 3979/2011 , επειδή κρίθηκε δύσκολο στην εφαρμογή του ( είχαν ακυρωθεί πολλές συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών δήμων σε τρίτους από το Ελεκτικό Συνέδριο), και του λοιπού εφόσον το δημοτικό συμβούλιο, ως κυρίαρχο όργανο, κρίνει πως ανακύπτει αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού ,μπορεί με απόφασή του συμβουλίου να ανατίθενται με δημόσια ( επιπλέον υπηρεσίες βάσει του παρόντος νόμου) η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών

Άρθρο 180

•Επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της τιμητικής πολιτογράφησης( άρθρο 13 του νόμου 3284/2004).

Άρθρο 181

• Η μεταγραφή των αποφάσεων μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Δήμους ή τις Κοινότητες, εφόσον δεν έχει συντελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων, συντελείται ατελώς εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο(2) ετών.

Άρθρο 182

• Θεσπίζεται εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας( Κ.Π.Δ., Ν 4620/2019) σχετικά με την αυτόφωρη διαδικασία, για τα κατ’έγκλιση διωκόμενα αδικήματα που φέρεται ότι διεπράχθησαν από το ένστολο προσωπικό της  Δημοτικής Αστυνομίας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών.

Άρθρο 183

• Συμπληρώνεται το άρθρο 184 του Ν 3852/2010 σχετικά με τις αποζημιώσεις τις δαπάνες μετακίνησης και τα λοιπά έξοδα των αιρετών. Ειδικότερα, επεκτείνεται η καταβολή των εν λόγω εξόδων για εκτέλεση υπηρεσίας των περιφερειαρχών, των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων και για τις μετακινήσεις αυτών εκτός της έδρας της περιφερειακής ενότητας στην οποία εκλέχθηκαν καθώς και στην έδρα των άλλων περιφερειακών ενοτήτων της ίδιας περιφέρειας ή εκτός περιφέρειας κατά περίπτωση.

Άρθρο 184

• Ορίζεται ότι , οι χρηματοδοτήσεις δικαιούχων δήμων  και περιφερειών , από επενδυτικά δάνεια, ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του Ν 4509/2017, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων , δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Άρθρο 185

• Νομιμοποίηση αποφάσεων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων που έχουν ληφθεί δια περιφοράς έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου. Η διάταξη αυτή έρχεται να καλύψει αποφάσεις δήμου του λεκανοπεδίου Αττικής που πάσχουν και έχουν ασκηθεί ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις σε φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 186

• Συμληρώνεται το άρθρο 91 του νόμου 4583/2018 σχετικά με τη μοριοδότηση των εργαζομένων στο Πρόγραμμα « Βοήθεια στο Σπίτι» και διευρύνονται οι περιπτώσεις που εμπίπτουν σε αυτή , όπου περιλαμβάνεται εφεξής και η εργασιακή εμπειρία που έχει διανυθεί σε νομικά πρόσωπα που έχουν συμβληθεί με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.( Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) κατά τα έτη 2011 ή 2012.

Άρθρο 187

• Διευκρινίζεται ότι, για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και την ανανέωση ή παράταση αυτής καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μιλσθωσης έργου στους φορείς του δημόσιου τομέα, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό ή καλύπτεται από επιχορήγηση του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό .

Κατά τα λοιπά, διατηρούνται σε ισχύ οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 ΠΑΡ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 , καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις εξαιρέσεων σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού [ για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, υδρονομέων άρδευσης, απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια μηνιαίως κλπ)].

Άρθρο 188

• Ρυθμίζονται θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων υπαλλήλων από ΔΕΥΑ , σε άλλη ΔΕΥΑ, οι οποίες διενεργούνται κατά παρέκκλιση από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας( Ν.4440/2016).

                              Ηράκλειο Οκτώβριος 2019

                          Ζαχαρίας Εμμανουήλ Δοξαστάκης

                          •Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

                          • Περιφερειακός  Σύμβουλος