Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση και την ανάκληση ασύλου

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση και την ανάκληση ασύλου Ενημέρωση μελών

Η Κυβέρνηση

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση και την ανάκληση ασύλου

   Η Κυβέρνηση κατέθεσε σχέδιο νόμου στη Βουλή « Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις». Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται μια σημαντική τομή στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την παροχή διεθνούς προστασίας στους πρόσφυγες ή στα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία, ως και τη διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας καθώς και τη διαδικασία παροχής  δικαστικής προστασίας.

   Το σχέδιο νόμου κυρίως ενσωματώνει Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για το άσυλο. Με το νομοσχέδιο επιδιώκεται:

• Η εισαγωγή στην ελληνική έννομη τάξη ενός  σαφούς  νομικού πλαισίου.

• Η διόρθωση σφαλμάτων του ισχύοντος ελληνικού συστήματος ασύλου.

• Ο επανασχεδιασμός ενός νέου συστήματος το οποίο θα σέβεται τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο.

•Η θέσπιση σαφών κανόνων δικαίου.

•Η εξάλειψη των συνεπειών της ισχύουσας νομοθέτησης, που οδήγησε σε έναν αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών , οι οποίοι παραμένουν στη χώρα μας χωρίς νόμιμη αιτία και κατά συνέπεια δεν επιστρέφονται στις χώρες καταγωγής τους.

   Με τις επιμέρους διατάξεις του Ν/Σ :

- Εισάγεται διάκριση των αδειών διαμονής σε τριετούς διάρκειας σε όσους αναγνωρίζεται το καθεστώς πρόσφυγα και σε ετήσιας διάρκειας σε όσους αναγνωρίζεται το καθεστώς επικουρικής προστασίας.

- Καθίσταται υποχρεωτική η πρόσβαση των ανηλίκων στις μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

- Συστήνονται Ειδικά Κλιμάκια Ταχείας Συνδρομής της Υπηρεσίας Ασύλου για το διαχωρισμό των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την προτεραιοποίηση των αιτημάτων, με βάση τα και οριζόμενα κριτήρια.

- Θεσπίζονται ρητά κυρώσεις , οι οποίες επιβάλλονται σε πετίπτωση μη συμμόρφωσης των υπηκόων τρίτων χωρών με Τία απαιτήσεις του νόμου.

- Τίθενται οι κανόνες για την παροχή στους δικαιούχους υλικών συνθηκών υποδοχής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

- Επανακαθορίζεται η έννοια του όρου ευάλωτα άτομα, για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.

- Καθορίζεται η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού( Κ.Υ.Π.Α.) για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.