Μέτρα στήριξης της οικονομίας και του τουρισμού

Μέτρα στήριξης της οικονομίας και του τουρισμού Ενημέρωση μελών

Με νομοσχέδιο ψηφίζονται μέτρα στήριξης της οικονομίας

ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

     Ψηφίζονται  σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, με            σχετικό νομοσχέδιο

   Μετά τη διαπιστωμένη και εδραιωμένη, πλέον, υποχώρηση της έξαρσης του κορωνοϊού COVID-19 στη Χώρα μας και τη διασφάλιση της ζωής των πολιτών, περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο της κοινωνικής πραγματικότητας, στο οποίο θα εκδηλωθούν έντονα τα φαινόμενα της οικονομικής ύφεσης και της εκτίναξης του ποσοστού της ανεργίας.

   Η οικονομία μας  θα χρειαστεί ισχυρή και μακρά στήριξη για να μπορέσει να ξεπεράσει τις δύσκολες και μακροχρόνιες συνέπειες της πανδημίας.

   Ο τομέας του τουρισμού , για τη χώρα μας, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά  της οικονομίας και συμβάλλει ουσιαστικά και σημαντικά στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος( Α.Ε.Π.) και την τόνωση της απασχόλησης των εργαζομένων.

   Η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, πρέπει να εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα οικονομικής πολιτικής που μπορούν να επιδράσουν θετικά στην ανάκαμψη της οικονομίας. Να αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους για τη σύνταξη ενός αποτελεσματικού και εμπροσθοβαρούς προγράμματος οικονομικής  ανάπτυξης και στήριξης  της κοινωνίας.

   Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων( Π.Δ.Ε.) καλείται να χρηματοδοτήσει το έτος 2020 έκτακτα μέτρα πλέον αυτών που νομοθετήθηκαν με το άρθρο 7 του νόμου 4682/2020( Α’70), ύψους διακόσια πενήντα  εκατομμύρια ευρώ 250.000.000€) στο εθνικό σκέλος και κατά ένα εκατομμύριο ευρώ ( 1.000.000€) στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. Με τη μεταβολή αυτή , τα συνολικά όρια δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων( Π.Δ.Ε.), έτους 2020, διαμορφώνονται στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ( 1.000.000.000€) στο εθνικό σκέλος και στα επτά δισεκατομμύρια ευρώ.( 7.000.000.000€) στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, δηλαδή οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ( 8.000.000.000€).

   Η δέσμη μέτρων, την οποία καλείται να εφαρμόσει η χώρα μας, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται από την πανδημία CLVID-19, απαντούν σε έκτακτες καταστάσεις με χαρακτήρα ανωτέρας βίας και μπορούν να αντιμετωπισθούν με μεταφορές ή ανακατανομή  δαπανών στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού ή ακόμη και με τη σύνταξη και υποβολή για έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

   Στην Ολομέλεια της Βουλής , ψηφίζεται σήμερα(29-5-2020) το νομοσχέδιο: Κύρωση α) της από 13.4.2020 ΠΝΠ « Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες  κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’84) και β) της από 1.5.2020 ΠΝΠ « Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’90) και άλλες διατάξεις.

Πέραν της κύρωσης των μνημονευόμενων παραπάνω ΠΝΠ,  στο μέρος « άλλες διατάξεις» του Ν/Σ , μεταξύ των άλλων ρυθμίζονται:

1. Επέκταση μείωσης των μισθωμάτων.

   Επεκτείνεται και για το μήνα Μάιο ενεστώτος  έτους η μείωση κατά σαράντα τοις εκατό (40%) του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων , μισθώσεων κύριας κατοικίας και μισθώσεων εξαρτημένων μελών- φοιτητών, για τις οριζόμενες κατηγορίες προσώπων.

2. Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 100 του Ν 3852/2010 , αναφορικά με τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

- Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ.2 του άρθρου 44 του νόμου 4412/2016( διενέργεια εποπτείας και επίβλεψης των δημοσίων συμβάσεων, έργων ή μελετών από την τεχνική υπηρεσία του εποπτεύοντος την αναθέτουσα αρχή φορέα ή της οικείας περιφέρειας ή από άλλη τεχνική υπηρεσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης), η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης( ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας( Ν 2527/1997), μέσω του οικείου μητρώου που η ίδια τηρεί.

- Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο , των προγραμματικών συμβάσεων , όπου πρέπει να ορίζεται το απαιτούμενο προσωπικό για την κάθε επιμέρους εργασία, η κάλυψη λειτουργικών εξόδων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων, το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης, οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους αυτής Κ.λ.π.

- Ορίζεται ότι, για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων έργου με μηχανικούς εφαρμόζεται η νομοθεσία περί επιλεξιμότητας δαπανών  ΠΔΕ.

- Ο συνολικός προϋπολογισμός των κατά τα ανωτέρω συναπτόμενων προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να προσαυξάνεται έως έξι τοις εκατό(6%) για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης.

- Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.

- Οι προγραμματικές συμβάσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μπορούν να χρηματοδοτούνται, πέραν των ήδη προβλεπομένων , από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς καθώς και από τα ειδικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του νόμου 4509/2017( επενδυτικά προγράμματα).

- Για την υλοποίηση των παραπάνω, καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ , όπου εγγράφονται οι μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι επιλέγονται αποκλειστικά μέσω του μητρώου , από Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό.

3.Μεταφορά μαθητών

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, για το τρέχον σχολικό έτος, η παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, η Οικονομική Επιτροπή των οικείων Περιφερειών μπορεί να αναθέτει το σχετικό έργο, με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις( άρθρο 32 του Ν 4412/2016).

   4.Μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Οικονομική Επιτροπή των ΟΤΑ α’ βαθμού.

Παρέχεται η δυνατότητα στους οτα α’ βαθμού να αναθέτουν , με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής , δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης , συναφών υλικών και έργων για την τοποθέτηση τους καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους , με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

   Η κυβέρνηση στο πλαίσιο του προς συζήτηση νομοσχεδίου , με τις τροπολογίες 320/55/27-5-2020 και 321/56/27-5-2020 που κατέθεσε εισάγει συμπληρωματικές διατάξεις με τις οποίες αντιμετωπίζονται δράσεις , όπως:

1. Δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής.

- Τροποποιείται το άρθρο 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων( ΚΔΚ), νόμος 3463/2006( ΦΕΚ Α’114). Δίνεται η δυνατότητα επιχορήγησης φορέων και σωματείων που εδρεύουν στον οικείο δήμο και αναπτύσσουν δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, υπό την προϋπόθεση ότι ο Δήμος μετέχει σε αυτά με ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό( 50%). Στην παρούσα οικονομική συγκυρία και αποκλειστικά για το έτος 2020 η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα τουρισμού, ο οποίος επλήγη σε μεγάλο βαθμό από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Για τους λόγους αυτούς το ανώτατο όριο επιχορηγήσεων που μπορούν να διαθέτουν οι δήμοι στους περιοριστικά αναφερόμενους φορείς και σωματεία που αναπτύσσουν δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής ανέρχεται σε δύο και μισό τοις εκατό (2,5%) επί των τακτικών τους εσόδων.

- Δημιουργείται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόγραμμα με τίτλο « Τουρισμός για όλους», προϋπολογισμού 30εκατ. €.

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από το πρόγραμμα αυτό , συνίστανται κυρίως στην τόνωση της οικονομίας και των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Παράλληλα , τα οφέλη θα είναι πολλαπλά και σε κοινωνικό επίπεδο, καθώς έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στους οφελούνενους του προγράμματος να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους σε αυτήν τη δύσκολη για όλους συγκυρία.

2. Φορολογικά και λοιπά μέτρα.

- Προβλέπεται η λήψη, με  ΚΥΑ, μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και για τις κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι  και είκοσι(20) εργαζόμενους.

Το ανωτέρω μέτρο ισχύει αναδρομικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2020.

- Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 , για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο της μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό( 40%). Όσοι εισέπραξαν μειωμένο  μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40% , έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31-7-2020 και μετά. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ( ΠΟΜΙΔΑΣ)  σε  ανακοίνωσή  της, με ημερομηνία 28/5/2020, τονίζει ότι οι εκμισθωτές με κρατική εντολή συνεχίζουν να χάνουν το 40% των εσόδων τους. Στην ουσία, όπως αναφέρουν, οι εκμισθωτές ακινήτων μεταβλήθηκαν σε « πληττόμενους χωρίς ΚΑΔ». Προτείνουν  να αφαιρεθεί από τις φετινές φορολογικές επιβαρύνσεις των ιδιοκτητών το 50% των περικοπών, να θεσπισθεί  ουσιαστική έκπτωση στην εμπρόθεσμη καταβολή του ΕΝΦΙΑ 2020 και να μειωθούν κατά 40% οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων για όλους τους φόρους του 2021.

-  

- Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/ διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη φορολογική διοίκηση και αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό(40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος.

- Επεκτείνεται χρονικά η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος:

• και για το μήνα Ιούνιο για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων, για τις οποίες ελήφθησαν κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαμβάνονται και κατά το μήνα Ιούνιο ειδικά κα έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19. Για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομένων στις ως άνω επιχειρήσεις καθώς και για τις μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών φοιτητών που είναι τέκνα- εξαρτημένα μέλη των εν λόγω εργαζομένων.

- Παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης, μέχρι 31/10/2020, της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας ,όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια- διαμερίσματα τα οποία λειτουργούν νόμιμα. Προβλέπεται ότι, εξαιρετικά για το 2020, το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης κλπ, των άρθρων 13 και 13Α του νόμου 2971/2001 αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό(30%) στο Δημόσιο, από εξήντα τοις εκατό (60%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα που ισχύει σήμερα. Ειδικά για το έτος 2020, το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του υπολογισθέντος.

                              Ηράκλειο 28 Μαίου 2020

                         Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

                        Περιφερειακός Σύμβουλος