Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού για την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού για την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 Ενημέρωση μελών

Με την ΠΝΠ της 14-3-2020

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού , για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-3-2020( ΦΕΚ Α’64)

   Μένουμε σπίτι μας!!! Διασφαλίζουμε τη δημόσια υγεία. Συνεπικουρούμε τις υπηρεσίες και τους λειτουργούς της πολιτείας, οι οποίοι πασχίζουν , ηρωϊκά και αδιάλειπτα στο πλαίσιο  της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

   Συνδράμουμε στον τομέα που μπορούμε και με τον τρόπο του ο καθένας, για τον κοινό αγώνα.

   Η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , εξέδωσε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020( ΦΕΚ 64/ ΤΑ’/14-3-2020).

   Με σκοπό την ενημέρωση και συνδρομή των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, εξειδικεύω  και αναλύω τις διατάξεις της ΠΝΠ που τους αφορούν.

ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΗΣ ΠΝΠ

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών

Α.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι(6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας:

  1. Αναστέλλεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο Ν 344/1976( Α’143) και αφορούν τη μη δήλωση διαφόρων ληξιαρχικών πράξεων.

  2.Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που συνάπτουν οι ΟΤΑ α’ και β´ βαθμού δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 206 του νόμου 3584/2007(Α’143) και της περ. ιε’ του άρθρου 1 του Ν 3812/2009( Α’234), [προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών] μπορούν να έχουν διάρκεια αντί μέχρι δύο(2) μήνες , έως τέσσερις(4) μήνες. Η σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

 Β. Στις περιπτώσεις που μετά από τη λήψη των αδειών του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ( άδειες ειδικού σκοπού), το εναπομείναν  προσωπικό των ΟΤΑ α’βαθμού στις υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, είναι δυνατή η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών με απόφαση της οικονομικής επιτροπής σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο(2) μηνών και με δυνατότητα ισόχρονης  παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη.

Γ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020( Α’53) η φράση « εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο(2) μηνών αντικαθίσταται από τη φράση « εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι(6) μηνών».

«8. Σε όσες τοπικές κοινότητες στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 δεν ανακηρύχθηκαν , για οποιονδήποτε λόγο, συνδυασμοί υποψηφίων για συμβούλια κοινοτήτων ή υποψήφιοι πρόεδροι κοινοτήτων, ο Πετιφερειάρχης, μετά από σχετικό αίτημα του οικείου δημοτικού συμβουλίου , προκηρύσσει τη διεξαγωγή και διενέργεια εκλογών, εντος´ αποκλειστικής  προθεσμίαςδύο(2) μηνών από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου.».

Δ.Δαπάνες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που προκύπτουν από την ακύρωση πάσης φύσεως εκδηλώσεων λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και δύνανται να εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών.

Ε. Αποφάσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ( προμήθειες για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, δαπάνες που προκύπτουν από την ακύρωση συνεδριακών εκδηλώσεων) και των αποφάσεων που αναφέρονται παραπάνω με στοιχεία Α2,Βκαι Δ., εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του Ν 3852/2010( Α’87).

ΣΤ. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου με στοιχ. Ε, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας , οι κατά την παρ. 3 του άρθρου 225 του Ν 3852/2010 ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός εξήντα (60) ημερών από την περιέλευσή  τους στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση( αντί των τριάντα ημερών που ισχύει σήμερα).

ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΝΠ

Μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων

   Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.

                            Ηράκλειο 15 Μαρτίου 2020

                  Ζαχαρίας Εμμανουήλ Δοξαστάκης

                  Περιφερειακός Σύμβουλος