Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών Ενημέρωση μελών

Με το νόμο 4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα

Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών( ΕΠΑΔ)

   Η σημερινή Κυβέρνηση δια στόματος του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και με εμφατικές δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Επικρατείας( αρμόδιου για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση), Κυριάκου Πιερρακάκη, έχει θέσει μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων της διακυβέρνησης της χώρας, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης.

   Με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και συγκεκριμένα με το άρθρο 45 του νόμου 4635/2019(Α’167), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του νόμου 4674/2020(Α’53), θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών. Το εν λόγω πρόγραμμα( ΕΠΑΔ) επιχειρεί να βρει τη χρυσή τομή μεταξύ της ανάγκης απελευθέρωσης των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων από τις ασφυκτικές και ζημιογόνες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, ώστε να τεθεί η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, για να διασφαλισθεί η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, ως βασικά συστατικά στοιχεία της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου. Οι υπάρχουσες μέχρι το νόμο 4635/2019 διατάξεις απλούστευσης των διαδικασιών είναι διάσπαρτες και αποσπασματικές . Κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του νόμου 4635/2019, εξεδόθη στις 6/7/2020 η αρίθμ. 15660 ΕΞ 2020/15-6-2020( Β’2747) εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργού Επικρατείας, Κυριάκου Πιερρακάκη.

   Το ΕΠΑΔ αποτελεί κεντρική δημόσια πολιτική οριζόντιας εμβέλειας, με στόχο τη σφαιρική- ολιστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου προς τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, ως και την καταπολέμηση της περιττής  και επιβλαβούς γραφειοκρατίας, κατά τις συναλλαγές τους ή την εν γένει σχέση τους με το κράτος και τις δημόσιες υπηρεσίες του.

   Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, μέσω του ΕΠΑΔ επιδιώκεται η δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου κανόνων, μεθόδων και δράσεων για τη βελτίωση και αναβάθμιση των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, των διοικητικών διαδικασιών και υπηρεσιών καθώς και της πληροφόρησης και ενημέρωσης που σχετίζεται με αυτές,ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος προς την κοινωνία, την οικονομία και την ίδια τη δημόσια διοίκηση.

   Το ΕΠΑΔ αποτελείται από τρεις άξονες παρέμβασης στους οποίους εντάσσονται δράσεις και πολιτικές συμβατές με τους στόχους και προσανατολισμούς στις εξής κατηγορίες ωφελουμένων:

Α) τους πολίτες,

Β) τις επιχειρήσεις ή τους οικονομικούς φορείς και

Γ). τους δημόσιους υπαλλήλους.

Ο Α’ Άξονας με τίτλο «Ποιοτικές και Φιλικές Ρυθμίσεις», περιλαμβάνει δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, στην κωδικοποίηση νομοθετικής και διοικητικής και γενικότερα παρεμβάσεις που σχετίζονται αμιγώς με τη βελτίωση της νομοθετικής και κανονιστικής παραγωγής του κράτους.

Ο Β’ Άξονας με τίτλο «Απλές και Κατανοητές Διαδικασίες» περιλαμβάνει δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των απαραίτητων ενεργειών , βημάτων ή δικαιολογητικών των διοικητικών διαδικασιών, ως χρήση ή αναβάθμιση των υπηρεσιών μιας στάσης, για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών στην ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και την ένταξή τους σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Γ’ Άξονας με τίτλο « Επίκαιρη και Ακριβής Ενημέρωση»,περιέχει δράσεις και πολιτικές που αποσκοπούν στην κατανόηση της αναγκαιότητας ύπαρξης των διοικητικών διαδικασιών εκ μέρους των πολιτών και των επιχειρήσεων στην παραγωγή δεικτών και στατιστικών για την πολιτική της απλούστευσης , στη βελτίωση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, στη διαχείριση των αιτημάτων τους από τη δημόσια διοίκηση, στη διαφάνεια των πληροφοριών και δεδομένων και γενικότερα σε παρεμβάσεις που σχετίζονται με την καλύτερη κατανόηση αφενός της διοίκησης από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και αφετέρου των αιτημάτων και αντιλήψεων των πολιτών και των επιχειρήσεων από τη διοίκηση.

   Το ΕΠΑΔ υλοποιείται με Προγραματικές Συμφωνίες( ΠΣ) μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των οικείων Υπουργείων ή μέσω Μνημονίων Συνεργασίας( ΜΣ) μεταξύ του Γενικού Γραματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και των οικείων Γενικών ή Ειδικών  Γραμματέων και υποστηρίζεται διοικητικά και επιστημονικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

   Μετά την παραπάνω ανάλυση μπορούμε να πούμε,ότι το θεσπιζόμενο Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιων( ΕΠΑΔ), λειτουργεί ως κεντρικό πλαίσιο διυπουργικού συντονισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, που αποβλέπει στη μείωση της γραφειοκρατίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Στο ΕΠΑΔ μπορούν να ενταχθούν και προτάσεις δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, κοινωνικών εταίρων κλπ, οι οποίες υποβάλλονται σε ειδική πλατφόρμα που δημιουργείται για το συγκεκριμένο σκοπό και αξιολογούνται από τις ομάδες εργασίας που συγκροτούνται.

   Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών( ΕΠΑΔ), καλύπτεται χρηματοδοτικά από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και από άλλους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους. Ασφαλώς και πόροι του Ευρωπαϊκού Ταείου Ανάκαμψης , που διατίθενται μέχρι το 2024 στις χώρες-μέλη της ΕΕ, μπορούν να διατεθούν για την υποστήριξη δράσεων του ΕΠΑΔ.

   Η χώρα μας βίωσε για μια δεκαετία τις οδυνηρές συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Πάνω που άρχισε να ανακτά τις δυνάμεις της και να θέτει αναπτυξιακούς στόχους, βρέθηκε στη δίνη της πανδημίας του COVID-19. Η επόμενη μέρα φαίνεται πολύ δύσκολη. Σίγουρα η ζωή μας, ως πολίτες, εργαζόμενοι και καταναλωτές θα είναι διαφορετική.Την περίοδο της υγειονομικής κρίσης καταφέραμε να λειτουργούμε οργανωμένα, συλλογικά και με σχεδιασμό. Είναι, πλέον, ανάγκη η παραπάνω λειτουργία μας, να αποτελέσει τον οδηγό και την πυξίδα προς την αλλαγή των δομών και των κοινωνικών συστημάτων, καθώς και την ενθάρρυνση και υιοθέτηση της τεχνολογικής εξέλιξης και πραγμάτωσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του κράτους.

   Σε ένα κόσμο που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς , χρειάζεται να αξιοποιηθούν όλες οι ευκαιρίες και τα εργαλεία που αναδύονται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του κράτους. Ένα τέτοιο εργαλείο αποτελεί και το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών( ΕΠΑΔ).

                           Ζαχαρίας Εμμανουήλ Δοξαστάκης

                       •Περιφερειακός Σύμβουλος

                       • Πρόεδρος Ένωσης Δημάρχων Κρήτης