Εκτός Σχεδίου Δόμηση με το Ν 4759/09-12-2020

Εκτός Σχεδίου Δόμηση με το Ν 4759/09-12-2020 Ενημέρωση μελών

Νόμος 4759/20020 ( ΦΕΚ 246/ΤΑ'/09-12-2020) Εκσυγχρονισμός χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

Ο νέος νόμος καταργεί την εκτός σχεδίου δόμηση

   Στις 04 Δεκεμβρίου 2020 ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής το Ν\Σ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με τίτλο΄΄ Εκσυγχρονισμός της  Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις΄΄.Ο νόμος αυτός πήρε αριθμό 4759/2020 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ246/ΤΑ’/09-12-2020.

   Το άρθρο 24 του Συντάγματος επιτάσσει τη  Διοίκηση να διαμορφώσει το πλαίσιο και να θέσει τους όρους για μια βιώσιμη οικοδόμηση, με την εκπόνηση πολεοδομικών σχεδίων , την απλοποίηση των αδειοδοτικών  διαδικασιών μέσω  των  χρήσεων γης και των ψηφιακών τεχνολογιών.Αντί , όμως, η Πολιτεία να επικεντρωθεί σε επεκτάσεις των Σχεδίων Πόλεως και να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να οικοδομήσουν με νόμιμο τρόπο, εγκλωβισμένη σε χρονοβόρες διαδικασίες σχεδίασης και έγκρισης των ρυμοτομικών σχεδίων, επιλέγει την εύκολη λύση της κατάργησης της εκτός σχεδίου δόμησης με το νόμο που ψήφισε η Βουλή στις 4/12/2020.

                                 Ι.Εκτός Σχεδίου Δόμηση

Στο Κεφάλαιο Γ΄(άρθρα 31-40) θεσπίζονται ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και τους οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων, ορίζεται μέγιστος συντελεστής δόμησης, μέγιστο ποσοστό κάλυψης και μέγιστος αριθμός ορόφων για τις ανάγκες δόμησης κτηρίων σε γήπεδα εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων νομίμως  υφιστάμενων οικισμών προ του 1923 οι οποίοι στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, και εκτός περιοχών στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης , όροι και περιορισμοί δόμησης μέσω χωροταξικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου ή από σχετικά διατάγματα ή ΖΟΕ ή ΕΣΧΑΣΕ ή ΕΣΧΑΔΑ.

Θεσπίζονται ακόμη ειδικοί όροι δόμησης για ορισμένες κατηγορίες κτηρίων και εγκαταστάσεων ( άρθρο 33 παρ 3) και για τις τουριστικές εγκαταστάσεις (άρθρο 34). Επίσης, αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης για το σύνολο των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 35). Εξάλλου προστίθεται νέα κατηγορία τουριστικών καταλυμάτων, τα μεικτά τουριστικά καταλύματα μικρής κλίμακας, στο άρθρο 1 παρ 2 του ν. 4276\2014, τα οποία συνιστούν συνδυασμό ξενοδοχείων με αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα- τουριστικές επιπλημένες  κατοικίες (άρθρα 36-37), και επεκτείνεται η διάρκεια αυτοδίκαιης κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων μέχρι την 31.1.2021 (άρθρο 36). Περαιτέρω, αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης κατά την πολεοδόμηση των επιχειρηματικών πάρκων (άρθρο 39).

     Το άρθρο 24 παρ 2 του Συντάγματος συνιστά ως υποχρέωση του Κράτους τη χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας και την πολεοδομική οργάνωση, ανάπτυξη και  επέκταση των οικιστικών περιοχών. Η υποχρέωση αυτή εκδηλώνεται με τη θέσπιση κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής των οικιστικών περιοχών. Με τα Χωροταξικά Σχέδια προσδιορίζονται οι οικιστικές ή μη περιοχές και η εν γένει δόμηση.

    Με  τις διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση του ψηφισθέντος ν\σ επιδιώκεται ο περιορισμός της δόμησης σε περιοχές, για τις οποίες δεν υπάρχει καμιάς μορφής σχεδιασμός και η παροχή κινήτρων για τη συγκέντρωση περιβαλλοντικών οχλουσών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς.

   1.Κατηγορίες γηπέδων εκτός σχεδίου

α) Γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων των νομίμως υφιστάμενων οικισμών  προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσης γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού.

   Τα εν λόγω γήπεδα διέπονται από τις διατάξεις του από 6\17-10. 1978 π. δ(Δ΄538) και του από 24.5.1985 π.δ  (Δ΄270). Οι οικοδομικές άδειες των γηπέδων αυτών επιβαρύνονται με τέλος 5% επί του κόστους της οικοδομικής άδειας.

β) Γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά εντός περιοχών στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, οι επιτρεπόμενες χρήσεις πρέπει να συνάδουν με τα χωρικά & περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

2.Όροι Δόμησης (άρθρο 33)

→ γήπεδα κατηγορίας (α) της προηγούμενης παραγράφου( άρθρο 32 ν/σ)

Μέγιστος συντελεστής δόμησης σε  0,18

Μέγιστο  ποσοστό κάλυψης σε δέκα τοις εκατό (10%)

    Μέγιστος αριθμός ορόφων σε δύο (2)

Για συγκεκριμένες κατηγορίες κτισμάτων της § 3 του άρθρου 32 ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, όπως:

(αα)Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές, θερμοκήπια και λοιπές γεωργικές κατασκευές, η παρέκκλιση του συντελεστή δόμησης που προβλέπεται στην περ. ε΄της παρ. 1 του άρθρου 2 του από 24.5.1985 π.δ δεν μπορεί να υπερβεί το 0,8.

(αβ) Οι δεξαμενές καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών εντάσσονται στις παρεκκλίσεις της περ. α΄της παρ. 2 του από 24.5.1985 π.δ (Δ΄ 270), αλλά το μέγιστο ύψος αυτών ορίζεται σε 50 εκατοστά.

(β) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις του άρθρου 4 του από 24.5.1985 π.δ . Ο μέγιστοςσυντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβεί το 0,6 και ο μέγιστος συντελεστής κατ΄όγκον εκμετάλλευσης το 4.

(γ) Κτίρια που προορίζονται για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων του άρθρου 5 του από 24.5.1985 π.δ . Η μέγιστη επιφάνεια του κτιρίου, καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 550 τ.μ. Η παρέκκλιση του συντελεστή δόμησης δεν μπορεί να υπερβεί το 18%.

(δ) Σε κτίρια κατοικίας της περ II 1. του άρθρου 1 του π.δ 59\2018 (Α΄1114), η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει.

(δα) Για γήπεδα εμβαδού > των 4000τ.μ -8000τ.μ, για μεν τα πρώτα 4000 τ.μ τα εκατόν 186 τ.μ , για δε τα υπόλοιπα το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί το συντελεστή δόμησης 0.018.

π.χ Γήπεδο 7734 τ.μ

Δόμηση : 4000 τ.μ →186 τ.μ

               3734 τ.μ x 0,018= 67,21

               Σύνολο 186+67,21=253,21 τ.μ

(δβ) Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 8.000 τ.μ για μεν τα πρώτα 8.000 τ.μ τα διακόσια πενήντα οχτώ (258) τ.μ, για δε τα λοιπά το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί το συντελεστή δόμησης 0,009 μη δυναμένη σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα 360 τ.μ

π.χ Γήπεδο 11.627 τ.μ

Δόμηση      8.000 τ.μ → 258 τ.μ

            3.627 τ.μ x 0,009= 32,64

          Σύνολο 258+32,64=290,64τ.μ

(ε) Σε κτίρια που προορίζονται για εμπορικές αποθήκες (άρθρο 9 π.δ 24.5.1985), ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,18 και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε 18%.

(στ) Σε κτίρια που προορίζονται για εκπαιδευτήρια και ευαγή ιδρύματα (άρθρο 5 π.δ 24.5.1985), η παρέκκλιση χορηγείται με απόφαση του ΥΠΕΝ και δεν μπορεί να υπερβεί το 0,27.

(ζ) Σε κτίρια που προορίζονται για νοσοκομεία και κλινικές (άρθρο 6 του από 6.10.1978 π.δ), η παρέκκλιση χορηγείται με απόφαση του ΥΠΕΝ και δεν μπορεί να υπερβεί το 0,54.

(η)  Σε κτίρια που προορίζονται για ΚΤΕΟ (άρθρο 16 του π.δ από 6.10.1978) ορίζονται οι εξής όροι δόμησης :

• Συντ. δόμησης → 0,6

• Μέγιστο ποσοστό κάλυψης → 40%

• Μέγιστο ύψος κτιρίου → 12μ. (14μ. σε περίπτωση στέγης)

• Ο Συντελεστής κατ΄ όγκον εκμ\σης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το τέσσερα (4)

(θ) Σε εγκ\σεις εφοδιαστικής (περ 21 της παρ II του άρθρου 1 του π.δ 59\2018), μέγιστος ΣΔ 0,6, μέγιστο ύψος 14μ και ο μέγιστος συντελεστής κατ΄ όγκον εκμ\σης σε 4,5.

(ι) Σε κέντρα δεδομένων (Data Centers, περ 21Α της παρ II του άρθρου 1 του π.δ 59\2018), ο μέγιστος ΣΔ ορίζεται σε 0,8 , το μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% και ο μέγιστος συντελεστής κατ΄ όγκον εκμ\σης  σε 4,5.

   Η δόμηση σε ακατοίκητα νησιά επιτρέπεται υπό τους όρους που καθορίζονται από τα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 1650\1986 (Α΄160). Η ελάχιστη αρτιότητα δεν μπορεί να ορίζεται κατώτερη των είκοσι (20) στρεμμάτων.

   Εάν εμβαδόν γηπέδου που υπερέβαινε τα 4000 τ.μ απομειώθηκε λόγω απαλλοτρίωσης, διάνοιξης διεθνούς, εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού ή αναδασμού, το γήπεδο θεωρείται άρτιο, εάν το εμβαδόν του υπερβαίνει τα 2000 τ.μ και έχει πρόσωπο σε διεθνή, εθνική, επαρχιακή ή δημοτική οδό τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ.

    Στις εκτός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η συνένωση όμορων γηπέδων υπό τις εξής προϋποθέσεις :

α) το νέο γήπεδο που προκύπτει μετά την συνένωση έχει εμβαδόν τουλάχιστον 4000τ.μ και β) τουλάχιστον ένα από τα γήπεδα που συνενώνονται είναι άρτιο και οικοδομήσιμο με τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.     

3.Μεταβατικές -εξουσιοδοτικές διατάξεις (Άρθρο 40)

Μετά από πολλές προτάσεις, ΄΄πιέσεις΄΄ για τη διατήρηση των ισχυουσών διατάξεων, ( παρεκκλίσεις για την εντός σχεδίου δόμηση), με το άρθρο 40 του ν\σ δόθηκαν δύο χρόνια και συγκεκριμένα:

Α. Εάν, μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ) ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου( ΕΠΣ) και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χορηγηθεί προέγκριση οικοδομικής άδειας, μπορούν να οικοδομούνται ακίνητα, τα οποία :

(α) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος (νόμου) έχουν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς, καθώς και σε εγκαταλελειμμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικέ:;ς γραμμές και εφόσον έχουν:

    (αα) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12η.11.1962 ημέρα δημοσίευσής του από     24.10.1962 βασιλικού διατάγματος, (Δ΄142) ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα, ελάχιστο βάθος: δεκαπέντε (15) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν : επτακόσια πενήντα 750 τ.μ.,

    (αβ) υφίστανται κατά την 12.9.1964 , ημέρα έναρξης ισχύος του από 21.7.1964 βασιλικού διατάγματος (Δ΄141) ελάχιστο πρόσωπο είκοσι (20) μέτρα, ελάχιστο βάθος: τριάντα πέντε μέτρα (35), ελάχιστον εμβαδόν 1200 τ.μ,

(β) έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή ή δημοτική οδό εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, ημέρα έναρξης ισχύος του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ΄538) και έχουν ελάχιστο πρόσωπο : εικοσιπέντε (25) μ, ελάχιστο βάθος σαράντα (40)μ και ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.,

(γ) έχουν πρόσωπο σε εθνική, επαρχιακή ή δημοτική οδό εφόσον υφίστανται κατά την 17η.10.1978, ημέρα έναρξης ισχύος του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ΄538) και έχουν ελάχιστο πρόσωπο : εικοσιπέντε (25) μ, ελάχιστο βάθος σαράντα (40)μ και ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ,.

(δ) βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών και οικισμών και είχαν κατά την 24η.4.1977 , ημέρα έναρξης ισχύος του από 5.4.1974 π.δ (Δ΄133) και ελάχιστο εμβαδόν: δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.,

(ε) είναι άρτια και οικοδομήσιμα και απομειούνται συνέπεια απαλλοτριώσεων ή διάνοιξης δειθνών, εθνικών, ή επαρχιακών οδών, εφόσον μετά από την απομείωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και τις λοιπές προϋποθέσεις των γηπέδων της περ. δ΄.,

(στ) σε περιπτώσεις αναδασμών, γήπεδα που δημιουργούνται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων, εφόσον μετά από τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας και τις προϋποθεσεις των γηπέδων τηε περ. δ΄.,

(ζ)έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4000τμ, όταν επ’αυτών ανεγείρονται τουριστικές εγκαταστάσεις και

(η) δημιουργήθηκαν από 17η.10.1978 μέχρι την 31η.12.2003 ημέρα έναρξης ισχύος του Ν 3213/2003(Α’308), με ελάχιστο εμβαδόν 4.000τ.μ.   

Β. Σε ήδη υφιστάμενους οργανωμένους υποδοχείς δραστηριοτήτων της περ. ιγ΄ του άρθρου 1 του ν. 4447\2016( Α΄241) επιτρέπεται η προσαρμογή του συντελεστή δόμησης στα όρια που καθιερώνονται με την παρ. 2 του άρθρου 39 κατόπιν στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, προκειμένου να συνεκτιμηθεί η επιβάρυνση στο περιβάλλον που επέρχεται από την αύξηση του συντελεστή.

Γ. Σε βιομηχανικές περιοχές του ν. 4458\1965 (Α΄33) και Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) , Βιομηχανικά Πάρκα (ΒΙΠΑ), Τεχνοπόλεις και άλλες μορφές Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) του ν. 2545\1997 (Α΄254) επιτρέπεται η οικοδόμηση,χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πολεοδόμησης της έκτασής τους υπό τις εξής προϋποθέσεις :

    α) έχει προηγηθεί σχέδιο γενικής διάταξης, το οποίο εκπονείται από τον φορέα υλοποίησης της επένδυσης και εγκρίνεται από τον φορέα διαχείρισης του υποδοχέα,

β. η οικοδόμηση γίνεται σε συνεχόμενα, όμορα μεταξύ τους γήπεδα, σε έκταση που δεν υπερβαίνει αθροιστικά το είκοσι τοις εκατό (20%) της έκτασης, για την οποία δεν υπάρχει εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη και θα είναι σύμφωνη με το σχέδιο γενικής διάταξης,

(γ) τεκμηριώνεται από την έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο γενικής διάταξης ότι η πολεοδόμηση είναι συμβατή με τους στόχους και τη λειτουργία του υποδοχέα, όπως αυτοί προκύπτουν από την ιδρυτική πράξη του και δεν ανατρέπει το σχετικό σχεδιασμό.

Δ. Εκδίδονται με βάση τους όρους δόμησης που ισχύουν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οικοδομικές άδειες στις παρακάτω περιπτώσεις:

     α) Εάν έχει χορηγηθεί προέγκριση οικοδομικής άδειας ή έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα,

    β) Εάν έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης ή άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας ή παράταση ή τροποποίηση αυτής με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις,

    γ) Εάν έχει χορηγηθεί από το αρμόδιο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α έγκριση παρέκκλισης από τους ισχύοντες όρους δόμησης,

   δ) Εάν έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή στο αρμόδιο όργανο (Σ.Α, ΚΕ.Σ.Α κλπ) αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη η οποία προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας,

   ε) Εάν έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας εκσκαφής στην αρμόδιαΕφορεία Αρχαιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτισμικής Κληρονομιάς,

  στ) Εάν έχει υποβληθεί φάκελος παρέκκλισης στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη,

   ζ) Εάν έχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία έργου ή δραστηριότητας ή έχει χορηγηθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο),

  η) Εάν έχει εγκριθεί χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους για εργασίες που πρόκειται να αδειοδοτηθούν.

II .Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας (άρθρο 117)

    Η Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας  συστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4495\2017 (Α΄167). Με το άρθρο 117 του παρόντος νόμου επαναδιατυπώνονται και διευρύνονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής και μειώνονται τα μέλη της Επιτροπής (από 7 σε 4) . Επίσης η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος(ΚΕΔΕ) δεν συμμετέχει πλέον στην Επιτροπή.

                                        << Άρθρο 18

     Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας

1. Συστήνεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας, η οποία είναι αρμόδια για:

α) τη γνωμοδότηση επί ζητημάτων προσβασιμότητας των Α.Μ.Ε.Α και των εμποδιζόμενων ατόμων και επί ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή των διατάξεων για την προσβασιμότητα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ) και του κτιριοδομικού κανονισμού, καθώς και των διατάξεων που αφορούν σε θέματα προσβασιμότητας των υπαίθριων δημόσιων ή κοινόχρηστων χώρων.

β) την ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Περιφερειάρχη για θέματα προσβασιμότητας που αφορούν σε ζητήματα χωρικού σχεδιασμού και αστικού περιβάλλοντος και ιδίως της εφαρμογής του άρθρου 26 του ν 4067\2012 (Α΄79) [Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων].

γ) τη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων αναφορικά με θέματα προσβασιμότητας

δ) την άσκηση αρμοδιοτήτων που αποδίδονται σ΄αυτήν από τα άρθρα 20 και 26 του ν. 4067\2012, καθώς και από άλλες διατάξεις .

2) Η Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας είναι τετραμελής και αποτελείται από:

  α) έναν (1) υπάλληλο της οικείας Περιφέρειας κλάδου ΠΕ Μηχανικών ως Πρόεδρο, με υπάλληλο αντίστοιχης ειδικότητας ως αναπληρωτή του,

  β) έναν (1) πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό ή χωροτάκτη-πολεοδόμο μηχανικό, που ορίζεται από το Τ.Ε.Ε με τον αναπληρωτή του.

3. Η Επιτροπή Προσβασιμότητας συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση ανατίθεται η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής σε υπάλληλο της Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.

4. Κατά των πράξεων των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας είναι δυνατή η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας του άρθρου 19 από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή κατατίθεται στην Επιτροπή Προσβασιμότητας της Περιφέρειας.΄΄

III. Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (Άρθρο 139)

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ). Η Κ.Υ.ΔΟΜ ασκεί τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών δόμησης, του άρθρου 31 του ν 4495\2017 ( Α΄167) και είναι ιδίως αρμόδια για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, στις εξής περιπτώσεις.

   α) οικοδομικών εργασιών που γίνονται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν φέρει από ευρωπαϊκούς πόρους αξίας τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)ευρώ ή που αφορούν σε κτίρια άνω των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ ή

  β) αν η προέγκριση ή η οικοδομική άδεια ή η αναθεώρηση αυτής δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υ. ΔΟΜ μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση του ΥΠΕΝ .

   Στις περ α΄και β΄η Κ.Υ.ΔΟΜ ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, με την οποία επιλέγει την έκδοση της άδειας από την Κ.Υ.ΔΟΜ αντί της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ, κατόπιν καταβολής παραβόλου.

                               

                                                                      Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

                                                                      Περιφερειακός Σύμβουλος

                                                                      Εντεταλμένος Διοικητικής Οργάνωσης