Εκσυγχρονισμός χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας

Εκσυγχρονισμός χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας Ενημέρωση μελών

Η Βουλή των Ελλήνων

    Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας

                         (Ν\Σ Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας)

 Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (Τ.Π.Σ), άρθρο 10 Ν/Σ ( τροποποιεί το άρθρο 7 του ν. 4447\2016)

1. Έννοια : Αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης και τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, όρια πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, ρυμοτομικές ενότητες, Ζώνες Υποδομής Δόμησης (ΖΥΔ), Ζώνες ειδικών πολεοδομικών κινήτρων, το οδικό δίκτυο, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής μελέτης.

2. Εύρος παρέμβασης :

                Τα ΤΠΣ καλύπτουν την έκταση μιας ή περισσοτέρων Δημοτικών Ενοτήτων ενός Δήμου. Μπορεί επίσης να καλύπτουν και την έκταση Δημοτικών Ενοτήτων που βρίσκονται σε όμορους Δήμους, έπειτα από σχετικές αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβούλων. Τα ΤΠΣ εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις των Περιφερειακών και Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους.

3. Τι ορίζεται με τα Τ.Π.Σ.

               Με τα ΤΠΣ καθορίζονται για κάθε Δ.Ε οι ακόλουθες κατηγορίες περιοχών.

               α) Οικιστικές περιοχές (Οικ)

                   (όλες οι πολεοδομημένες περιοχές, ΠΕΡΠΟ, ΠΠΑΙΠ, ΕΣΠΕΡΑΑ)

               β) Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΠΕΔ)

                   [ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ, Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα]

               γ) Περιοχές Προστασίας (ΠΕΠ)

                   ΠΕΚ (περιοχές ειδικών καθεστώτων). Χώροι ιστορικού και          αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, δάση, αιγιαλός παραλία κ.ά.

               δ) Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων (ΠΕΧ)

4. Αναστολή οικοδομικών αδειών

            Κατά την φάση εκπόνησης των ΤΠΣ, με απόφαση του ΥΠΕΝ, μετά από γνώμη του ΚΣΠΘΑ, μπορεί να αναστέλλεται η χορήγηση οικοδομικών αδειών ή και εργασιών. Η αναστολή ισχύει μέχρι την έγκριση του ΤΠΣ και όχι πλέον των δύο (2) ετών.

5. Έναρξη Διαδικασίας & Έγκριση ΤΠΣ

            Η κίνηση της διαδικασίας για την σύνταξη του ΤΠΣ γίνεται από το ΥΠΕΝ ή από τον οικείο Δήμο. Τα ΤΠΣ υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΜΠΕ). Η έγκριση των ΤΠΣ γίνεται με ΠΔ το οποίο εκδίδεται, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη του ΚΣΠΘΑ.

6. Φορέας παρακολούθησης εφαρμογής των ΤΠΣ

              Η οικεία Περιφέρεια παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων των ΤΠΣ και συντάσσει, ανά πενταετία εκθέσεις αξιολόγησης, με τις οποίες αποτιμάται ο τρόπος εφαρμογής τους και διατυπώνονται προτάσεις για τις αδυναμίες και τα προβλήματα που εμφανίζονται.

Οι εκθέσεις αυτές κοινοποιούνται στον οικείο Δήμο, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στο ΥΠΕΝ, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη σε σχετικές ενέργειες και δράσεις που άπτονται των σχετικών αρμοδιοτήτων τους.

7. Πότε αναθεωρούνται τα ΤΠΣ

    Τα ΤΠΣ δεν αναθεωρούνται προτού παρέλθει πενταετία από την έγκρισή τους   και πριν την πενταετία, κατ ΄εξαίρεση, προκειμένου:

• Να αντιμετωπιστούν ζητήματα που ανακύπτουν από την προώθηση ή εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων διεθνούς, ευρωπαϊκού, διακρατικού, διαπεριφερειακού ή διαδημοτικού χαρακτήρα.

• Να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές ή  κινδύνους.

• Να αντιμετωπισθούν πρόσθετες ανάγκες σε κοινωνικό εξοπλισμό.

• Να αντιμετωπιστούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες και νέα δεδομένα που αφορούν στην εφαρμογή σχεδίων, έργων και προγραμμάτων ή παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας.

• Να προσαρμοστούν σε νομοθετικές τροποποιήσεις μεταγενέστερες της έγκρισής τους.

* Για την αναθεώρηση και τροποποίηση των ΤΠΣ ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 6. Δεν απαιτείται να διενεργηθεί στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση εάν οι τροποποιήσεις είναι ήσσονος σημασίας.

8. Χρηματοδότηση και χρόνος ολοκλήρωσης των ΤΠΣ

      Το πρόγραμμα του χωροταξικού σχεδιασμού, που εισάγεται με το άρθρο 10 του

ν\σ του ΥΠΕΝ, περιλαμβάνει την εκπόνηση 500 ΤΠΣ σ΄ ολόκληρη τη χώρα, προϋπολογισμού 200εκ ευρώ. Περιορίζεται ο χρόνος εκπόνησης των ΤΠΣ στα 2,5 χρόνια. Τα ΤΠΣ θα ξεκινήσουν κατά προτεραιότητα από τη νησιωτική χώρα ( Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνιο) και τις τουριστικές περιοχές  συνολικά. Προβλέπεται ότι μέχρι το 2023 θα έχουν εγκριθεί σε 350 δημοτικές ενότητες και μέχρι το 2028 θα έχουν ολοκληρωθεί σε όλες τις περιοχές της χώρας.

     Η χρηματοδότηση του προγράμματος εκπόνησης των ΤΠΣ (Π\Υ 200εκ. ευρώ) θα γίνει σε ποσοστό 80% ( 160 εκ ευρώ) από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σε ποσοστό 20% (40εκ ευρώ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤεπ)

  Μάλιστα προκειμένου να επιτευχθούν η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος ορίζεται ειδικός συντονιστής, με απόφαση του ΥΠΕΝ.

   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), παράλληλα με την εκπόνηση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, επιταχύνει τον πολεοδομικό σχεδιασμό ορισμένων περιοχών, μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ). Τα ΕΠΣ έχουν  ακριβώς το ίδιο ρυθμιστικό περιεχόμενο με τα ΤΠΣ. Διαφέρουν, όμως, ως προς τη δυνατότητα να μην καλύπτουν ολόκληρες δημοτικές ενότητες, καθώς και στην ταχύτερη εκπόνηση και έγκριση. Τα ΕΠΣ ολοκληρώνονται και εγκρίνονται σε ένα στάδιο,ενώ τα ΤΠΣ σε τρία στάδια.

         Ανακεφαλαιώνοντας, θεωρώ την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης σημαντική, όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας και την εκπόνηση των ΤΠΣ των δήμων της χώρας, που υλοποιούνται με το ν\σ που ήδη συζητείται στην αρμόδια Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής: Οι προτροπές, όμως, της ΄΄έκθεσης Πισσαρίδη΄΄, που κάνουν λόγο για μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων, σε τοπικό επίπεδο, σε τομείς όπως η χωροταξία στο πλαίσιο του Συντάγματος και της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ) δεν αποτυπώνονται στο συζητούμενο νομοσχέδιο.

                                                                           Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

                                                                           Εντεταλμένος Σύμβουλος

                                                                           Διοικητικής Οργάνωσης