Διαχείριση φυσικών καταστροφών

Διαχείριση φυσικών καταστροφών Ενημέρωση μελών

Η αντιμετώπιση

                           Διαχείριση φυσικών καταστροφών

1.Ορισμός.    

Η διαχείριση καταστροφών είναι το σύνολο των αποφάσεων, των δράσεων και των επιχειρησιακών πρωτοβουλιών, που αναφέρονται σε όλα τα στάδια μιας καταστροφής ,με απώτερο στόχο την προσαρμοστικότητα της κοινωνίας.

2. Μηχανισμός και φάσεις διαχείρισης των καταστροφών.

2.1 Ετοιμότητα (σχεδιασμός).

2.2 Ανταπόκριση- Απόκριση ( στην εκδήλωση των επιπτώσεων).

2.3 Αποκατάσταση ( πρωτοβουλίες και δράσεις).

Ετοιμότητα

α. Εμπλεκόμενοι Φορείς Κρατικού Μηχανισμού

• Υπουργεία, Ο.Τ.Α (Α΄& Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένη Διοίκηση και λοιποί φορείς της κρατικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης.

β. Τι κάνουν;

• Σχεδιάζουν τον τρόπο δράσης τους σε καταστάσεις που εκδηλώνονται συνεπεία φυσικών καταστροφών.

• Πραγματοποιούν ασκήσεις συντονισμού και ετοιμότητας.

• Λαμβάνουν μέτρα και εκπονούν ολοκληρωμένα σχέδια θωράκισης της χώρας.

• Φροντίζουν για την επιμόρφωση των υπαλλήλων.

• Μεριμνούν για την πληροφόρηση, κατάρτιση και την προειδοποίηση του πληθυσμού.

γ. Πώς το κάνουν;

• Με Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας.

• Με Ειδικά Σχέδια.

• Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ΄΄Ξενοκράτης΄΄.

Απόκριση

• Διαχείριση συμβάντος

Οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως φορείς πολιτικής προστασίας(ν. 3013\2002), μόλις εκδηλωθεί το καταστροφικό συμβάν, κινητοποιούνται και αναπτύσσουν δράσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, που αφορούν την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από τις καταστροφές.

Ως συγκεκριμένες ενέργειες μπορούν να αναφερθούν:

1. Διάσωση και απεγκλωβισμός πολιτών.

2. Βελτίωση ( διασφάλιση ) συνθηκών διαβίωσης.

3. Έλεγχος υποδομών δημόσιου τομέα & εκπαίδευσης από κλιμάκια μηχανικών.

4. Στήριξη πληγέντων με συγκεκριμένα μέτρα.

5. Διασφάλιση της δημόσιας υγείας των πληγέντων.

Αποκατάσταση

1. Εξασφάλιση στέγασης για όλους τους πληγέντες.

2. Σίτιση πληγέντων.

3. Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και ενίσχυσης των πληγέντων.

(εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών αναγκών, χρηματικό βοήθημα για την αντικ\ση της οικοσυσκευής κλπ).

4. Στήριξη & επιχορήγηση επιχειρήσεων (άρθρο 36 του ν. 2459\1997).

5. Αγροτικές αποζημιώσεις.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς κατά τις προβλέψεις του νομικού πλαισίου για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών , οφείλουν να έχουν εντοπίσει και αποτυπώσει τους κατάλληλους χώρους στην Περιφέρεια τους, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι καταφυγής , στην ενδεχόμενη περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικού φυσικού συμβάντος.

3. Νόμος 4662\2019

    Η διαπιστωμένη, διεθνώς ,αύξηση του πλήθους , της έντασης και της έκτασης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών , επέβαλε για την χώρα μας την υιοθέτηση ενός σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων. Τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

• Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ).

• Τα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας ( ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π).

• Τα Τοπικά  Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π).

                                                         Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

                                                         Περιφερειακός Σύμβουλος

                                                         Εντεταλμένος Διοικητικής Οργάνωσης