Απασχόληση Συνταξιούχων

Απασχόληση Συνταξιούχων Ενημέρωση μελών

Κατά το άρθρο 20 του Ν 4387/2016

            Απασχόληση    Συνταξιούχων

   Οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι( συνταξιούχοι γήρατος) του Δημοσίου και όλων των φορέων , ταμείων , κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται  στον Ενιαίο  Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης( Ε.Φ.Κ.Α.):

• εφόσον αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες  σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα( άρθρο 20 παρ.1 του νόμου 4387/2016( ΦΕΚ 85Α’),

• εφόσον οι συνταξιούχοι , αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ( Κεντρική Κυβέρνηση, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμοί Κοινωνικής Αςφάλισης ), η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή η δραστηριότητά τους (άρθρο 20 παρ.2 του νόμου4387/2016),

•τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016, έχουν εφαρμογή και στα πρόσωπα της παρ.2 του άρθρου 2 του νόμου 3833/2010(ΦΕΚ40Α’)[ αιρετά όργανα ΟΤΑ ,τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και το πάσης φύσεως προςωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον  50% του προϋπολογισμού τους], με εξαίρεση αυτά που έχουν οριστεί  ως μη αμειβόμενα, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 3 του νόμου 3249/2005, ΦΕΚ 314Α’( άρθρο 20 παρ.3 του νόμου 4387/2016).

   Το άρθρο 20 του νόμου 4387/2016 δεν εφαρμόζεται στους συνταξιούχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία/ δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ , ακόμα και αν προκύπτει εισόδημα( Εγκ. 33/Σ78/15- 19.9.2017 ΕΦΚΑ).

   Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν έξοδα κίνησης ( πρόεδροι κοινοτήτων και πρόεδροι συμβουλίων κοινοτήτας) ή λαμβάνουν αποδοχές για τις οποίες από την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξης, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016. Επίσης δεν εμπίπτουν στο άρθρο 20, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα συγγενικά δικαιώματα( Φ 80.000οικ.10568/16.2.2018Εγκ. Υπ. Εργασίας, Φ 80.000/Οικ. 12151/273/19.3.2018 Υπ. Εργασίας).

   Η παρ.5 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010( « Πρόγραμμα Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3  της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ), ΦΕΚ 256Α, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 4157/2013, ΦΕΚ 96Α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.2 του άρθρου 33 του νόμου 4483/2017, ΦΕΚ 107Α, ορίζει ότι οι δήμαρχοι , αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, εφόσον έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου , έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία που προβλέπεται για τη θέση αυτή και καταβάλλεται από το Δήμο, είτε να παραιτηθούν αυτής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα(10) ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών.Οι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες και πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων , όμως, εφόσον έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου ΔΕΝ έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία που προβλέπεται για τη θέση αυτή  και καταβάλλεται από την Περιφέρεια , είτε να παραιτηθούν αυτής. Η διαφοροποίηση αυτή  επιβάλλεται, για λόγους ισότητας, να διευθετηθεί με νομοθετική ρύθμιση.

   Επιπρόσθετα με το άρθρο 20 του νόμου 4387/2016, προβλέπεται ότι οι διατάξεις περί απασχολούμενων συνταξιούχων καταλαμβάνουν και τους συνταξιούχους λόγω γήρατος, που διορίζονται, ως αιρετά όργανα ΟΤΑ , εφόσον ο διορισμός τους στις θέσεις αυτές γίνει από 13.5.2016( ημερομηνία ισχύος του νόμου 4387/2016) και μετά και εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης τους στον ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση λοιπόν που τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται ή έχουν παραιτηθεί της προβλεπόμενης για τη θέση που κατέχουν αμοιβής- εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις- δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016 ( έγγραφο Σ78/31/1257777/24.10.2018 έγγραφο ΕΦΚΑ)

   Ο συνταξιούχος με την ανάληψη της δραστηριότητας, υποβάλλει υποχρεωτικά δήλωση στο φορέα κύριας ασφάλισης του ΕΦΚΑ καθώς και στο ΕΤΕΑΕΠ ( Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) ή στο φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται( Φ80000/Οικ.12151/274/19.3.2018 Υπ. Εργασίας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

   Εξαιρούνται  από την αναστολή ή  την περικοπή  της σύνταξης, οι συνταξιούχοι οι οποίοι διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι( τα πρόσωπα του άρθρου 7 παρ. 1 περ.ιστ του νόμου 4354/2015) σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εφόσον υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του δικαιώματος είσπραξης των αποδοχών της θέσης τους( ΕΦΚΑ Σ78/34/1340937/08.11.2019 και Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Φ.80000/45644/1635/11.10.2019).

                                 Ηράκλειο 12/11/2019

                            Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

                           Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου