Χορηγίες αιρετών

Χορηγίες αιρετών Δραστηριότητες

Θέμα: έκδοση πράξεων χορηγίας (μηνιαίας σύνταξης) στους Δημάρχους.

01.jpg

02.jpg

03.jpg