Ψήφισμα για μεταφορικό ισοδύναμο

Ψήφισμα για μεταφορικό ισοδύναμο Δραστηριότητες

Το ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ συνεδρίασε στις 29 Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης και συζήτησε διάφορα θέματα και μεταξύ άλλων Διαπίστωσε...

Στη Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, στις 27 Ιουνίου 2018, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου( Μ. Ι.) και άλλες διατάξεις».

Με το άρθρο 10 του εν λόγω νομοσχεδίου τίθεται σε εφαρμογή, πιλοτικά, τον Ιούλιο του 2018 και αφορά σε ωφελούμενες μονάδες και ωφελούμενες επιχειρήσεις με κατοικία ή μόνιμη έδρα, αντίστοιχα σε συγκεκριμένα νησιά.Μεταφορικό ισοδύναμο είναι το μέτρο με το οποίο επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέςα θαλάςςιας μαζικής μεταφοράς με το κόςτος που θα ίςχυε στα μέςα χερςαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόςταςη. Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου, του Μ. Ι. λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 το μέτρο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή για όλα τα νηςιά της επικράτειας πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας.

Το ΔΣ της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης εκφράζει την έντονη αντίδραση  του για την επιλεκτική νομοθετική ρύθμιση της νησιωτικότητας και την αδικαιολόγητη και απαράδεκτη εξαίρεση της Κρήτης από τη ρύθμιση του άρθρου 10 και συγκεκριμένα της μη  καταβολής του Μ. Ι. στις οικονομικές μονάδες και τους κατοίκους του νησιού, για τους εξής βάσιμους λόγους:

1. Η έννοια της νησιωτικότητας κατοχυρώνεται στο ισχύον Σύνταγμα της Χώρας ενιαία και χωρίς εξαιρέσεις, στα άρθρα 106 ΠΑΡ. 1 και 101 ΠΑΡ. 4.

2. Αδικαιολόγητα η ΚΡΗΤΗ εξαιρείται από το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου( Μ. Ι. ), μέτρο, το οποίο συμβάλλει στην παροχή ίσων ευκαιριών συμμετοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Χώρας σε όλους τους πολίτες των νησιών.

3. Παραβιάζεται η αρχή της ισότητας των πολιτών κατά το άρθρο 4 του Συντάγματος.

4. Η διάταξη του άρθρου 10 του νόμου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας.

5. Παρεμποδίζεται εντελώς παράνομα η ανάπτυξη της Κρήτης σε ευθεία σύγκρουση με το άρθρο 106 του Συντάγματος, κατά το οποίο το κράτος πρέπει να μεριμνά για την ανάπτυξη όλων των τομέων της οικονομίας και των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας.

6. Η έννοια του κοινωνικού κράτους , επιτάσσει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την προαγωγή της οικονομίας και ιδιαίτερα για τα νησιά που αποτελούν ευαίσθητες περιοχές του ελληνικού γεωγραφικού χώρου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους

Ζ Η Τ Α Μ Ε

  •Η Κυβέρνηση, άμεσα, να προχωρήσει στη διόρθωση της απαράδεκτης αδικίας και διακριτικής δυσμενούς μεταχείρισης της Κρήτης, που καθιερώνει με το άρθρο 10 του νομοσχεδίου «» Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου(Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις», εξαιρώντας τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της από το Μεταφορικό Ισοδύναμο.

 • Την ενεργοποίηση όλων των φορέων της Κρήτης , προκειμένου με τις πρωτοβουλίες και δράσεις που θα αναλάβουν, να πείσουν την Κυβέρνηση να αποκαταστήσει την παραπάνω αδικία που επέφερε στην Κρήτη, με σχετική  νομοθετική ρύθμιση. Στην προσπάθεια αυτή σημαντικό ρόλο πρέπει να αναλάβουν η Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων( Π. Ε. Δ.) Κρήτης.

 • Αν οι προσπάθειες των φορέων της Κρήτης προς την εκτελεστική εξουσία  δεν φέρουν αποτέλεσμα,  για την επίτευξη του στόχου της ένταξης και των επιχειρήσεων και κατοίκων της Κρήτης στο μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, τότε να ασκηθούν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα στα εσωτερικά και διεθνή δικαστήρια.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

Τ. Δήμαρχος Χερσονήσου